Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Utkast till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH 3633-2022

Svarstiden gick ut: 23.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen har berett utkast till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 för vitsorden 5, 7 och 9 i samtliga läroämnen. De existerande kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. Kunskapskraven för årskurs 6 tas i bruk 1.8.2023. Läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 utgående från de nya kunskapskraven sker första gången våren 2024. Utbildningsstyrelsen följer upp effekterna av de nya riktlinjerna för bedömningen.
Bakgrund
De nya kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 är en del av förnyelsen av bedömningshelheten inom den grundläggande utbildningen som pågått sedan juni 2018. Det förnyade kapitlet om bedömning, kapitel 6, har tagits i bruk från och med 1.8.2020. Kunskapskraven för slutbedömningen togs i bruk vid slutbedömningen våren 2022.
 
Utkasten till de kunskapskrav som nu utarbetats för läsårsbedömningen i årskurs 6 har beretts i workshoppar och läroämnesgrupper i brett samarbete tillsammans med klasslärare, ämneslärare, rektorer, universitetslektorer och forskare. Utöver Utbildningsstyrelsens sakkunniga har cirka 200 personer deltagit i arbetet. Dessutom har en styrgrupp bestående av utbildningssakkunniga och intressegrupper följt arbetets framskridande och tagit ställning till utkasten i olika skeden. Den insamlade responsen används då kunskapskraven färdigställs. 
Målsättningar
Målet för de nya kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 är att underlätta och öka likvärdigheten i bedömningen av eleverna. Kunskapskraven kan även användas för att beskriva elevens kunskapsnivå i förhållande till målen för årskursen för eleverna och vårdnadshavarna.
Länkar:

https://www.oph.fi/fi/oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-perusopetuksessa - Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

https://www.oph.fi/sv/bedomning-i-den-grundlaggande-utbildningen - Bedömning i den grundläggande utbildningen

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska skickas in senast fredagen den 23 september 2022 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Utbildningsstyrelsen ber om ert utlåtande om utkastet till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Även andra instanser än de som nämns nedan under Distribution kan ge ett utlåtande.
Utlåtandet ges genom att besvara begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
För att underlätta hanteringen av responsen ber Utbildningsstyrelsen att utlåtandet formuleras i enlighet med mellanrubrikerna i begäran om utlåtande. Om ni granskar utkasten till kunskapskrav för vissa enskilda läroämnen, ber vi er specificera vilket läroämne som er respons gäller.

När ni granskar utkasten, beakta att läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 utgår från målen för läroämnet som ställts upp i den lokala läroplanen för årskursen i fråga. Utkasten till kunskapskrav beskriver också vilken slags handledning av läraren eller annan handledning som förekommer i situationen eleven är i behov av. När eleven arbetar under handledning, behöver han eller hon i högre grad lärarens handledning eller annan handledning än en elev som arbetar mer självständigt i enlighet med lärarens instruktioner.  

Vi önskar ta emot så konkreta ändringsförslag som möjligt.

För att ge ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns på utlåtande.fi (Anvisningar > Bruksanvisningar). Om ni behöver hjälp med att ta i bruk tjänsten, kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Obs! Samtliga utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare information ges av undervisningsrådet Marjo Rissanen, marjo.rissanen@oph.fi och
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm (frågor angående svenskspråkig utbildning), maj-len.engelholm@oph.fi
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aikuislukioiden opettajat AIO ry    
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto - EKKOL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finsklärarföreningen rf    
Föreningen Hem och Skola rf    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu    
Jyväskylän normaalikoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansanopistoyhdistys ry    
Katolinen kirkko Suomessa    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotitalousopettajien liitto KTAOL ry    
Koulujen Musiikinopettajat KMO ry    
Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry    
Koululiikuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Kuvataideopettajat KUVA ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopiston harjoittelukoulu    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Latinankielen opettajien yhdistys ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oulun normaalikoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Puolustusministeriö    
Rauman normaalikoulu    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Steinerkasvatuksen liitto ry    
STTK    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry    
Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry SUHO    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry    
Suomen Islamilainen Neuvosto    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen kirjastoseura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Luokanopettajat ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Montessoriliitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto SOOLI ry.    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenopettajat ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland SMLF    
Taideyliopisto    
Taloustiedon Opettajat TTOP ry.    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.    
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun normaalikoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vapaa-ajattelijain Liitto ry    
Vasa övningsskola    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry