Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15

Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/103478/03.04.05.00/2022

Svarstiden gick ut: 15.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtande om följande dokument:
 
1) Transport- och kommunikationsverkets utkast till radiofrekvensföreskrift 4 AD/2022M
2) Utkast till motiveringspromemoria radiofrekvensföreskrift 4 AD/2022M
3) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftsutkast 15 AT/2022M
4) Utkast till motiveringspromemoria 15 AT/2022M 
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 gäller användning av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga  en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna. Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 100 Hz - 400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål (frekvensallokeringstabellen).  

Radiofrekvensföreskriften sätter i kraft både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. Dessutom har den europeiska frekvensanvändningsplanen (ERC:s rapport 25) beaktats.   Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 15 innehåller användningsvillkoren för sådana radiosändare som inte förutsätter något särskilt radiotillstånd. Dessa är bland annat mobilteleapparater, PMR446-radiotelefoner, RLAN-utrustningar, radiomikrofoner, fjärrstyrningsanordningar som fungerar på samfrekvenser och andra radiosändare med låg effekt samt styrnings-, övervaknings- eller larmradaranläggningar.  

Väsentliga ändringar:

Fast radio
 • En helt ny kanalindelning för kanaler vars bredd är 56 MHz har tillagts på frekvensbandet 7 GHz (7456 - 7624 MHz / 7701 - 7869 MHz).
Mobil radio och radiosändare med kort räckvidd
 • Hänvisning till kommissionens genomförandebeslut har lagts till
  • (EU) 2021/1730 - järnvägarnas radiosystem
  • (EU) 2022/173 - 900/1800 MHz radiosystem
  • (EU) 2022/172 - radiosändare med kort räckvidd (SRD)
  • (EU) 2022/180 - radiosändare med kort räckvidd (SRD)
  • (EU) 2022/179 - WAS/RLAN
 • Följande anmärkning har tillagts för delbanden 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz och 5945-6425 MHz för bredbandig dataöverföring: "Begränsningar i användningen inomhus och utomhus samt i fordon, på tåg och ombord på luftfartyg (se föreskrift 15).".
 • Basstationerna är nu begränsat tillåtna på bestämda s.k. RHA68-kanaler för fritidsbruk och arbetsförbindelser
 • Information om att det är tillåtet att använda digital radio med kanalseparation på 6,25 kHz på delbanden 457,500 - 458,100 MHz ja 467,500 - 468,100 MHz för mobil radio.
 • Enligt kommissionens beslut (EU) 2022/180 tillåts användningen av frekvensbandet 9 kHz - 130 MHz för undersökningsanordningar av kärnmagnetisk resonans (NMR) och anordningen befrias från kravet på tillstånd.
 • Georadar- och väggradarutrustning på 30 MHz - 12,4 GHz som överensstämmer med ECC:s beslut ECC/DEC/(06)08 och med harmoniserad standard EN 302 066 befrias från kravet på tillstånd.
Satellit
 • För frekvensbandet 399,9-400,05 MHz, 14,25 - 14,5 GHz och 27,5 - 29,5 GHz har det tillagts anmärkningen till ECC beslut och standarder samt uppgift om att bandet omfattar terminalutrustning som befriats på kravet på tillstånd.
Amatörradio
 • Kanaler för relästationer har tillagts för frekvensbanden 29,520-29,560 kHz och 29,620-29,660 kHz.
 • Anmärkningen om det nationella stamnätet för paketradio har strukits från frekvensbandet 432-435 MHz.
 • Allokering för relästationer har tillagts på frekvensbanden 433,075-433,150 MHz och 438,075-438,150 MHz.
Målsättningar
Syftet med uppdatering av föreskrifterna är att främja en effektiv användning av radiofrekvenser samt att sätta i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer om användningen av frekvenserna
Länkar:

https://www.traficom.fi/fi/saadokset?group=initial&limit=20&offset=0&query=&sort=created - Traficom, säädökset ja määräykset

https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter - Traficom, författningar och föreskrifter

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast den 15 augusti 2022 via utlåtande.fi. 
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ber remissinstanserna yttra sig speciellt över de väsentliga ändringarna i föreskrifterna.
Beredare
Ytterligare information ger vid behov Mikko Rintala, tfn 0295 390 459 (tills 22.7.2022) och Petri Makkonen (22.7-15.8.2022). Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi.