Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Finland för nyelse och kompetens 2021 – 2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och miljörapport

Begäran om utlåtande: Finland för nyelse och kompetens 2021 – 2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och miljörapport

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8737/2019

Svarstiden gick ut: 16.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om förslaget till program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik ”Finland för förnyelse och kompetens” med tillhörande miljörapport. Programförslaget omfattar insatser som finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. I programmet kommer också att ingå insatser som omfattas av Fonden för en rättvis omställning, för vilka det ordnas ett separat samråd vid ett senare tillfälle.
Bakgrund
Medlemsstaten ska utarbeta ett förslag till program för varje programperiod för EU:s regionpolitik och strukturpolitik. I programförslaget ska medlemsstaten beskriva utgångspunkterna, målen och insatserna för utvecklingen samt finansieringen enligt det format som fastställs i referensramen i bestämmelserna om programperioden.
 
Programmet bereds av den av arbets- och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppen Koheesio 2021+ vars ordförande är avdelningschef Marja-Riitta Pihlman. I arbetsgruppen ingår företrädare av de centrala ministerierna, landskapsförbunden och NTM-centralerna samt de ekonomi- och arbetsmarknadsorganisationer som ska involveras i enlighet med EU:s partnerskapsprincip. Vid utarbetande av programmet bistår regionala beredningsgrupper i Östra och Norra Finland respektive Södra och Västra Finland. I tjänsten dinasikt.fi gjordes i början av beredningsarbetet en kartläggning av den centrala omvärldsproblematiken. 

I enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program ingår i programberedningen en bedömning av miljökonsekvenserna. Detta omfattar en utredning och bedömning av miljökonsekvenserna av genomförandet av programmet och de undersökta alternativen samt en miljörapport. Miljörapporten för programmet upprättas av arbets- och näringsministeriet.

Programförslaget och miljörapporten på svenska har lagts fram i den svenska versionen av Utlåtandetjänsten.
Målsättningar
Programmet ska genomföras 2021–2027 och den finansieras av EU och med nationella medel. I programmets strategiavsnitt redogörs för omvärlden och de problem som insatserna i programmet är avsedda att avhjälpa.  Programmet omfattar följande sex prioriteringar med medfinansering från Eruf och ESF:
 
- Ett innovativt Finland
- Ett klimatneutralt Finland
- Ett mer tillgängligt Finland
- Ett sysselsättande, kunnigt och inkluderande Finland
- Finland av sociala innovationer
- Finland motarbetar materiell fattigdom 

Varje prioritering är indelad i särskilda mål, inom vilka ges en närmare beskrivning av lägesbilden, den utveckling som målen syftar till, insatserna, indikatorerna och de mål som ska uppnås samt andra uppgifter som ska ingå i programmet enligt EU:s förslag till förordning. I programförslaget beskrivs i anslutning till de föreslagna insatserna också sådana nationella strategier, program och bestämmelser som möjliggör insatserna. Programmyndigheterna identifieras i programförslaget och dessutom redogörs för partnerskapet för beredningen och genomförandet samt kommunikationen.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 16.4.2021 klockan 16.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas per e-post eller post.
Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi. Om det inte går att lämna utlåtandet via utlåtande.fi, kan utlåtandet också skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på kirjaamo@tem.fi.

Ange som referens på utlåtandet diarienummer VN/8737/2019

Utlåtanden kan även lämnas av andra än dem som nämns i sändlistan. Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.


 
Beredare
Arbets- och näringsministeriet:
Regionalutvecklingsdirektör Johanna Osenius
konsultativ tjänsteman Jaana Valkokallio (programförslaget)
specialsakkunnig Harri Ahlgren (ERUF och miljörapporten)
konsultativ tjänsteman Sirpa Liljeström, konsultativ tjänsteman (ESF)
E-postadress: förnamn.efternamn(at)tem.fi
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen AVI    
Forssan kaupunki    
Haminan kaupunki    
Heinolan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Huittisten kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Imatran kaupunki    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen AVI    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kankaanpään kaupunki    
Kannuksen kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kiteen kaupunki    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestads stad    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin AVI    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen AVI    
Loviisan kaupunki    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maa-ja metsätalousministeriö    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Mikkelin kaupunki    
MTK ry    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Nivalan kaupunki    
Nurmeksen kaupunki    
NYTKIS ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Pargas stad    
Parkanon kaupunki    
Pieksämäen kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen AVI    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen kaupunki    
Raseborgs stad    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
SAK ry    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
STTK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Yrittäjät    
Suonenjoen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
TEM/EOS    
TEM/IYR    
TEM/MAKO    
TEM/Ohjaus    
TEM/TTM    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Ulkoministeriö    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtliovarain controller -toiminto    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Viitasaaren kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki