Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6164/2023

Svarstiden gick ut: 31.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om denna bedömningspromemoria som behandlar olika lösnings- och regleringsalternativ för elsparkcykelanvändning och mikromobilitet. I promemorian redogörs det för den nuvarande situationen med mikromobilitet och regleringen av den samt för de problem som konstaterats i fråga om den. Det läggs fram olika alternativ för en reglering av användningen av elsparkcyklar.
Bakgrund
Konsumenterna har tillhandahållits mikromobilitetstjänster under några år. De första elsparkcykeltjänsterna kom till Finland 2019, varefter mikromobilitetstjänsterna har blivit allt mångsidigare på den öppna marknaden.

I den trafiksäkerhetsstrategi för 2022–2026 som godkändes i mars 2022 har det konstaterats att de nya mobilitetsformerna bidrar till att öka utmaningarna inom trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsstrategin innehåller också flera åtgärder för att förbättra säkerheten inom mikromobiliteten. Sådana åtgärder är bland annat utredningar om en promillegräns för mikromobilitet och om kommunernas befogenheter att styra mikromobilitetstjänsterna inom sitt område. Denna bedömningspromemoria är en del av genomförandet av de utredningar som anges i trafiksäkerhetsstrategin.


Utredningen har utarbetats som tjänsteuppdrag vid ministeriet. Den bifogade utredningen om en promillegräns för användningen av cyklar och mikromobilitet har gjorts av Ramboll Finland Oy på uppdrag av ministeriet.
Målsättningar
Målet med bedömningspromemorian är att ge en täckande beskrivning av den nuvarande situationen när det gäller mikromobilitet och reglering som gäller den samt de problem som konstaterats. Dessutom presenteras alternativa lösningar på de konstaterade problemen och utvärderas alternativens effekter. I slutet av promemorian finns kommunikationsministeriets bedömning av alternativens genomförbarhet.

Obs! Bedömningspromemorian innehåller ett sammandrag på svenska.

 
Bilagor:

LIITE 1 Mikroliikenteen ohjaaminen liikenteenohjauslaitteilla.pdf - Arviomuistion liite 1: Mikroliikenteen ohjaaminen liikenteenohjauslaitteilla

LIITE 2 Selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajasta.pdf - Arviomuistion liite 2: Selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajasta

LIITE 3 Oikeusministeriön selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajoista.PDF - Arviomuistion liite 3: Oikeusministeriön selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajoista

Arviomuistio sähköpotkulautailusta ja mikroliikkumisesta.pdf - Arviomuistio: Sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdot

Tidtabell
Vänligen lämna ert utlåtande senast fredagen den 31 mars 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni ta kontakt på e-postadressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Utlåtandet kan också lämnas per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. Vänligen ange ärendenummer VN/6164/2023 i följebrevet.

Om ni inte vill använda tjänsten utlåtande.fi eller sända utlåtandet per e-post, kan ni sända utlåtandet per post till följande adress: 

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Observera att alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges vid behov av specialsakkunnig Konsta Arvelin, enhetsdirektör Maija Ahokas och överinspektör Sofia Johansson per e-post: fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
A-klinikkasäätiö    
Autoliitto    
Bird    
Bird    
Bird    
Bolt    
Dott Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Hop Scooters    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Invalidiliitto    
ITS-Finland ry    
Joe Scooters    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeusyhdistys ry    
Liikenneopetus ry    
Liikennesuunnittelun seura ry    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat LIIKO ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry    
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys    
Lime Electric Ireland Limited    
Lime Electric Ireland Limited    
Mikkelin kaupunki    
Nordic Carbide Oy    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois -Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Pysäköinninvalvonnan neuvottelukunta    
Pyöräilykuntien verkosto    
Pyöräliitto ry    
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy    
RideHoop Oy    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SUN Scooters    
SUN Scooters    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopistollinen sairaala    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tier Mobility Finland Oy    
Tier Mobility Finland Oy    
Tier Mobility Finland Oy    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Voi Technology Finland Ab    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

arviomuistio

sähköpotkulauta

mikroliikkuminen