Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppsbetänkande om en reform av lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar

Arbetsgruppsbetänkande om en reform av lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18255/2021

Svarstiden gick ut: 15.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär ert utlåtande om ett arbetsgruppsbetänkande om en reform av lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar. I betänkandet föreslås det att skadeståndslagen (412/1974) ändras och att det stiftas en ny lag om ersättningar till följd av frihetsberövande och andra tvångsmedel, som ersätter lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974). Dessutom föreslås det att det görs ändringar i vissa andra lagar.
 
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska bestämmelserna om offentliga samfunds skadeståndsansvar i skadeståndslagen ses över (s. 88). Vidare är ett allmänt mål i regeringsprogrammet en fungerande demokrati och en högklassig lagstiftning som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna (s. 87).

Den 17 augusti 2021 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reform av lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar. Arbetsgruppens uppdrag utvidgades den 31 maj 2022 till att också omfatta en reform av de ersättningsbestämmelser som gäller frihetsberövande. Arbetsgruppen utarbetade ett förslag till en regeringsproposition om ändring av skadeståndslagen och vissa andra lagar. Arbetsgruppens mandat gick ut den 30 november 2022.

I skadeståndslagen, som trädde i kraft 1974, har inga större ändringar gjorts under dess nästan 50 år långa giltighetstid. Skadeståndslagens tillämpningsmiljö har dock förändrats med anledning av de grundläggande fri- och rättigheterna, Europakonventionen och EU-rätten. Redan i samband med tidigare projekt har det ansetts att också ersättningsbestämmelserna om frihetsberövande och användningen av befogenheter enligt tvångsmedelslagen och polislagen förutsätter uppdatering av lagstiftningen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att upphäva de bestämmelser i skadeståndslagen som begränsar offentliga samfunds ersättningsskyldighet och som inte längre kan anses vara nödvändiga. Ett ytterligare mål är att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna genom att i skadeståndslagen ta in uttryckliga bestämmelser om ersättning för skada som orsakats av kränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna eller de mänskliga rättigheterna. Syftet är också att förbättra kundens ställning i den offentliga förvaltningen genom att utvidga offentliga samfunds ersättningsskyldighet för sådan skada som orsakas av felaktig myndighetsinformation.
Syftet med reformen av de andra lagarna än skadeståndslagen är att utvidga statens strikta ansvar för de skador som orsakas oskyldiga eller andra genom obefogade straff eller obefogad användning av tvångsmedel eller myndigheters andra tvångsåtgärder.


 
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM045:00/2021 - Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -hankesivu.

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM045:00/2021 - Offentliga samfunds skadeståndsansvar -projektsida.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-282-0 - Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -työryhmän mietintö.

Tidtabell
Lämna in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi senast den 15 mars 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er att lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet i den mån det är möjligt delas in enligt de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande. Man behöver inte svara på varje fråga för att lämna in ett utlåtande. Den som lämnar utlåtandet avgör själv vilka frågor utlåtandet ska fokusera på. Dessutom ber vi att innehållet i betänkandet inte återges i utlåtandet i onödan. Om det exempelvis för remissinstansens interna behandling av utlåtandet är nödvändigt att återge innehållet, ber vi att beskrivningen av förslaget och remissinstansens ställningstaganden tydligt skiljs åt (exempelvis ”Enligt förslaget ... Remissinstansen anser att ...”).

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer informations ges av specialsakkunnig Kalle Mäenpää, tfn 029 5150063, e-post fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunta    
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos    
Joensuun kaupunki    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun hyvinvointialue    
Kela    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
korkein hallinto-oikeus    
korkein oikeus    
Kuluttajaliitto ry    
Lapin poliisilaitos    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevakuutuskeskus    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtiokonttori    
valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhan Vaasan sairaala    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
ympäristöministeriö    
Ämnesord

julkisyhteisöt

pakkokeinot

vahingonkorvauslaki

velvoiteoikeus

offentliga samfund

tvångsmedel

skadeståndslagen

obligationsrätt

vapaudenriisto

frihetsberövande