Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om social- och hälsovårdsministeriets anvisning: Tillämpning av lagstiftningen om yrkesutbildade personer i utvecklingen av verksamhetsmodeller för uppgiftsstrukturerna och uppgiftsfördelningen för social- och hälsovårdspersonalen

Begäran om utlåtande om social- och hälsovårdsministeriets anvisning: Tillämpning av lagstiftningen om yrkesutbildade personer i utvecklingen av verksamhetsmodeller för uppgiftsstrukturerna och uppgiftsfördelningen för social- och hälsovårdspersonalen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3955/2023

Svarstiden gick ut: 8.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet bereder en anvisning som syftar till att fungera som tillämpningsanvisning för lagstiftningen om yrkesutbildade personer vid utvecklandet av verksamhetsmodeller för uppgiftsstrukturen och uppgiftsfördelningen för social- och hälsovårdspersonalen.

Anvisningen är avsedd för anordnare och serviceproducenter inom social- och hälsovård, tillsynsmyndigheter och andra aktörer som tillämpar lagstiftningen om yrkesutbildade personer.

Social- och hälsovårdsministeriet ber dem som nämns i sändlistan lämna ett utlåtande om det bifogade utkastet till anvisning. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtandet.

Vi ber er i första hand svara genom tjänsten utlåtande.fi. Ni kan lämna utlåtandet på finska eller svenska.
Bakgrund
Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett förvaltningsövergripande strategiskt program för att säkerställa en tillräcklig personal och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården. Avsikten är att finna hållbara lösningar för att täcka behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården på kort, medellång och lång sikt med beaktande av regionala skillnader. Programmets vision är en välmående och kunnig yrkesmänniska på rätt plats med rätt kompetens. Visionen genomförs av programmets fyra strategiska spjutspetsprojekt: förutsättningar för ett gott arbete, säkerställande av kompetensen, förbättrande av arbetets genomslag samt analys och prognostisering av kunskapsbasen. Som ett led i säkerställandet av kompetensen utvecklas verksamhetsmodellerna för arbetsfördelningen och uppgiftsstrukturerna. Tillämpningsanvisningen för lagstiftningen om yrkesutbildade personer har utarbetats som en del av programmet.
Målsättningar
Social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet har försämrats kraftigt under de senaste åren i hela landet. Tillgången till högklassiga och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster förutsätter en tillräcklig och kompetent personal.  För att säkerställa en tillräcklig och tillgänglig personal ska resurserna av yrkesutbildade personer allokeras så att man genom arbetsfördelningen kan svara på kundernas och patienternas behov genom att utnyttja alla personalgruppers yrkeskunskap. Vid utvecklingen av arbetsfördelningen och uppgiftsstrukturen är det viktigt att det arbete som de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården utför inriktas på uppgifter som motsvarar varje yrkesgrupps utbildning. Målet är att det ska finnas tillräckligt med personal inom social- och hälsovården och att personalen ska vara yrkeskunnig och kompetent. Kompetensen ska motsvara befolkningens behov av social- och hälsovård.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 8 mars 2023 kl. 16.00.
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten.Endast yttranden som inkommit inom utsatt tid beaktas.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er i första hand svara genom tjänsten utlåtande.fi. Ni kan lämna utlåtandet på finska eller svenska.

Ett skriftligt utlåtande kan också sändas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi
Ange ärendenummer VN/3955/2023 i meddelandet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om ni skickar det via den digitala
utlåtandetjänsten.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande:
Medicinalråd Taina Mäntyranta, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 692,
fornamn.efternamn@gov.fi
Regeringssekreterare Henna Vidén, social- och hälsovårdsministeriet, t. 0295 163 431,
fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisen alan unioni    
Jyty ry    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Satakunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tehy ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomi