Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1821/2021

Svarstiden gick ut: 25.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken.
Bakgrund
Statsrådet konstaterade den 16 mars 2020 att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusläget (covid-19). Statsrådet enades då om vissa åtgärder som syftade till att skydda befolkningen och bland annat till att trygga verksamheten i samhället och näringslivet och trygga företagens verksamhetsmöjligheter trots de ekonomiska svårigheter som det rådande coronavirusläget medför.

En av dessa åtgärder var att temporärt ändra de bestämmelser i utsökningsbalken (705/2007) där det föreskrivs om förutsättningarna för lindring och begränsning av utsökningsförfarandet och uppskov med verkställigheten genom en lag om temporär ändring av utsökningsbalken (289/2020). Med stöd av den temporära lagen kan de ekonomiska svårigheter som covid-19-epidemin och undantagsförhållandena orsakar bättre beaktas i utsökningsförfarandet än med stöd av normal lagstiftning. Den temporära lagen 289/2020 gällde från och med den 1 maj 2020 till och med den 31 oktober 2020. Bestämmelsernas giltighetstid förlängdes genom lagen om temporär ändring av utsökningsbalken 726/2020. De ändrade bestämmelserna gäller med stöd av den senare lagen från och med den 1 november 2020 till och med den 30 april 2021.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att giltighetstiden för den temporära lagen förlängs genom en ny temporär lag som gäller till och med den 31 december 2021.

Genom att förlänga giltighetstiden för de temporära ändringar som gjorts i utsökningsbalken med anledning av covid-19-epidemin vill man genom en klarare lagstiftning säkerställa att utmätningsmännen enligt lag har möjlighet att bevilja flexibilitet i utsökningsförfarandet med beaktande av det exceptionella ekonomiska läget och på så sätt trygga enskilda personers och företags ekonomiska möjligheter att klara av de svårigheter som covid-19-epidemin orsakar.

Syftet med den temporära lagen har varit att genom de begränsningar och lättnader i utmätningen som avses i lagen göra det lättare för gäldenären att klara av de tillfälliga ekonomiska problem som undantagsförhållandena orsakar. En snabb återhämtning från den exceptionella situationen ligger i både borgenärens och gäldenärens intresse. Sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen har inte konstaterats efter våren 2020, men de verkningar som epidemin har på medborgarnas och företagens ekonomiska situation fortsätter och kommer att fortsätta en tid även när epidemiläget lättar.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 25 februari 2021.

På grund av ärendets brådskande natur är remisstiden för utkastet till proposition kortare än normalt. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi).
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av Terhi Salmela, regeringsråd, e-post: fornamn.efternamn@om.fi
Sändlista:
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Takuusäätiö    
Ulosottolaitos    
Verohallinto    
Ämnesord

ulosotto