Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av brottsskadelagen; arbetsgruppsbetänkande

Ändring av brottsskadelagen; arbetsgruppsbetänkande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5107/2022

Svarstiden gick ut: 10.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett arbetsgruppsbetänkande om ändringen av brottsskadelagen.

Arbetsgruppen föreslår att brottsskadelagen ändras så att maximibeloppen för vissa ersättningar som betalas av statens medel höjs så att de bättre motsvarar de ersättningsbelopp som i domstolspraxis har påförts gärningsmannen och som baserar sig på skadeståndslagen. Det föreslås att grundavdraget på 220 euro från ersättningarna för immateriella skador ersätts med den lägsta ersättning som ska betalas och som föreslås vara 100 euro.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att närstående till den som omkommit som brottsoffer ska ha rätt att få ersättning för det lidande de orsakats av dödsfallet under de förutsättningar som anges i skadeståndslagen, dock så att det i lagen föreskrivs om det högsta belopp som ska betalas för lidande. Brottsoffer och närstående till offer för brott mot liv ska enligt förslaget ha rätt att under vissa förutsättningar få en betalningsförbindelse från Statskontoret för sådan terapivård som behövs på grund av brottet.

Dessutom föreslår arbetsgruppen att ändringssökande i brottsskadeärenden ändras så att Statskontoret får rätt till självrättelse innan ett bemötande lämnas till försäkringsdomstolen.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att Statskontorets rätt att få upplysningar utvidgas så att den också gäller andra myndigheter och aktörer som kan förfoga över uppgifter som behövs för att ett ersättningsärende ska kunna avgöras.
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte den 28 mars 2022 en arbetsgrupp för att bereda en ändring av brottsskadelagen så att regeringsprogrammets mål att förbättra brottsoffers ställning genom att trygga ett bättre stöd för brottsoffer och anhöriga till offer för brott mot liv och en möjlighet att få ersättningar från Statskontoret uppnås. Arbetsgruppens mandat gick ut den 31 januari 2023.
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-555-5 - Rikosvahinkolakityöryhmän mietintö (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2023:7)

Bilagor:

OM_2023_7_ML.pdf - Rikosvahinkolakityöryhmän mietintö (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2023:7)

Sammandrag och lagförslag.docx - Sammandrag och lagförslag

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 10.5.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber vi remissinstanserna följa samma rubriker och upplägg som i de viktigaste förslagen (nedan).

Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ges av lagstiftningsråd Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139 (fornamn.efternamn@gov.fi)
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta    
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö HYVIL oy    
Juristiliitto    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Maahanmuuttovirasto    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntoutusyrittäjät    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE    
Suomen sovittelufoorumi ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Työeläkevakuuttajat Tela ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ ry    
Ulosottolaitos    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ämnesord

rikosvahinko

rikosvahinkolaki

brottsskadelag

Brottsskade