Yhteenveto

Yhteenveto
Yhteenveto annetuista lausunnoista 12.12.2019

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11051/2019-YM-3
Ympäristöministeriö pyysi ajalla 6.11. – 2.12.2019 lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla otettaisiin käyttöön uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseksi ikääntyneille sopiviksi. Avustuksen myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja sitä voitaisiin myöntää vuosina 2020-2022. Lausuntopyyntö lähetettiin erikseen tietyille keskeisille tahoille, mutta kaikilla muillakin halukkailla oli mahdollisuus lausunnon antamiseen. Esitysluonnoksesta antoi lausuntonsa 6 eri tahoa: Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Omakotiliitto ry, Valtiokonttori, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry, Kuntaliitto ja Puutuoteteollisuus ry. Kaikki lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Kaikki lausunnonantajat paitsi KOVA ry kannatti esitysluonnosta pääosin tai kokonaan. KOVA ry kannatti esitystä osittain. Avustusta pidettiin tarpeellisena ja hyvänä lisänä väestöltään väheneville alueille kohdennettuihin tukiin. Avustuksen vaikutuksia pidettiin myönteisinä ja sen katsottiin kohdentuvan oikein ARA-yhteisöille ja väestöltään väheneville alueille.
 
Omakotiliitto nosti esiin huolen avustuksen määrärahan riittävyydestä. KOVA ry huomautti siitä, että avustus ei mahdollista isojen asuntojen muuttamista pienemmiksi, ja että avustuksen ulkopuolelle jäisi kuntaliitoksen myötä toiseen kuntaan siirtyneet vuokrataloyhteisöt. Lisäksi KOVA ry huomautti lausunnossaan, että kymmenen vuoden käyttörajoitus on liian pitkä, sillä asuntomarkkinatilanteet voivat vaihdella nopeasti.