Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - FOSSIILITTOMAN LIIKENTEEN TIEKARTTA - LUONNOS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI KOTIMAAN LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ

FOSSIILITTOMAN LIIKENTEEN TIEKARTTA - LUONNOS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI KOTIMAAN LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9996/2019

Vastausaika on päättynyt: 19.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 19.2.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. 
Tausta
Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulee hallitusohjelman mukaan vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä, ja pitkällä aikavälillä liikenteen päästöjen vähentämisen tulee vastata Suomen hiilineutraaliustavoitetta.

Hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella laaditaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteet kohdentuvat ensisijaisesti tieliikenteeseen, josta aiheutuu valtaosa liikenteen päästöistä. Tiekartta koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa edistettäisiin fossiilisten polttoaineiden korvaamista, ajoneuvokannan uudistamista ja liikennejärjestelmän energiatehokkuutta erilaisin tuin ja kannustimin. Päätökset tuista ja kannustimista tehtäisiin alkuvuodesta 2021.Toisessa vaiheessa arvioitaisiin keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Vaikutusarvioinnit valmistuisivat viimeistään syksyllä 2021. Viimeinen vaihe on ehdollinen. Syksyllä 2021 hallitus arvioisi sitä, riittävätkö ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot sekä EU-tasolla tehtävät päätökset Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvittavista toimista. Päätöstä tehtäessä huomioitaisiin päästövähennysten kustannustehokkuus, vaikutus kilpailukykyyn sekä alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
 
Nyt lausuttavana olevan valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen valmistelussa on hyödynnetty lokakuussa 2020 valmistuneen fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän työtä sekä liikenne- ja viestintäministeriön erikseen tilaamia vaikutusarviointeja. Luonnos on valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Luonnos viimeistellään lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta ja siitä annetaan valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021.
Tavoitteet
Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Lisäksi liikenteen tulee vastata Suomen tavoitteeseen hiilineutraaliudesta 2035. Skenaariotarkasteluissa on arvioitu, että liikenteen tulisi olla hiilineutraalia 2045 mennessä. 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM050:00/2019 - Fossiilittoman liikenteen tiekartta hankeikkunassa

Liitteet:

Fossiilittoman liikenteen tiekartta_Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi.pdf - Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Perusennuste_kuvaus.pdf - Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste 2020-2050 (14.1.2021)

Politiikkaskenaario_kuvaus.pdf - Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen politiikkaskenaario 2020-2050 (14.1.2021)

Vaikutusarvioinnit_yhteenveto.pdf - Fossiilittoman liikenteen tiekartta; vaikutusarviointien yhteenveto

Utkast - Färdplan för fossilfria transporter - statsrådets principbeslutsv.pdf - Färdplan för fossilfria transporter - utkast till statsrådets principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från trafiken i Finland

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.2.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.2.2021. 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. VAHVA-ministeriöt vievät vastauksensa VAHVAan asialle VN/9996/2019.


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen
saara.jaaskelainen@lvm.fi 
0295 342 560
Erityisasiantuntija Atro Andersson
atro.andersson@lvm.fi
0295 342 071
Ylitarkastaja Noomi Saarinen
noomi.saarinen@lvm.fi
0295 342 240
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
ABB Oy    
ABC-ketju    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Airpro Oy    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Akava    
AKT    
Ammattiliitto Pro    
ANS Finland    
Arctia Oy    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Autismi- ja aspergerliitto ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto    
Autoalan keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Autosofta Oy    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Beweship Oy Ab    
Bioenergia ry    
Blue Water Shipping Oy    
Brahea-keskus/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus    
Business Finland    
CAB Group Ab    
Cabforce Oy    
Cargotec    
CHS Group    
Climate Leadership Coalition    
DB Core    
DB Schenker    
Demos helsinki    
Destia    
DHL Freight (Finland) Oy    
Dimecc Oy    
Dodo ry    
Eckerö Linea Oy Ab    
EcoPorts Finland Oy    
EEE Innovations Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaa    
ELY-keskus, Etelä-Savo    
ELY-keskus, Häme    
ELY-keskus, Kaakkois-Suomi    
ELY-keskus, Kainuu    
ELY-keskus, Keski-Suomi    
ELY-keskus, Lappi    
ELY-keskus, Pirkanmaa    
ELY-keskus, Pohjanmaa    
ELY-keskus, Pohjois-Karjala    
ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaa    
ELY-keskus, Pohjois-Savo    
ELY-keskus, Satakunta    
ELY-keskus, Uusimaa    
ELY-keskus, Varsinais-Suomi    
Eläkeliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ensto    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Espoon kaupunki    
Etanoliautoilijat ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan Liitto    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
ETLA    
FCG    
FDUV rf Vaasan konttorin yhteystieto    
Fenniarail    
Finanssiala ry    
Finavia    
Finest Bay Area Development Oy    
Finlands Svenska Handikappförbund    
Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS)    
FINLogistics    
Finnair Cargo    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintrafic    
Foreca    
Fortum    
Forum Virium    
FREJA Transport & Logistics Oy    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV rf)    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Gaia Consulting OY    
Gasum    
Google    
GreenMobility    
Greenpeace    
GS1 Finland Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Harvinaiset    
Helen    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsingin-Uudenmaan taksit Oy    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hengitysliitto    
Heta-Liitto ry    
Hetzner online    
HKL    
HKScan Finland Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen amk    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
IBM Services    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmastopaneeli    
Ilmatieteen laitos    
ILP Group Logistics Oy    
Incessant Oy    
Inex Partners Oy    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Invalidiliitto ry    
ITM Finland    
ITS Finland    
Itä-Suomen yliopisto    
J. Vainion Liikenne Oy    
Jaatinen-vammaisperheiden monitoimikeskus ry    
Jetpak Finland Oy    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän amk    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kajon Oy    
Kalajoen Satama Oy    
Kaupan liitto ry    
Kauppahalli24    
Kauppakamari    
Kaupunkipoliittinen työryhmä    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kehyskuntaverkosto    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Kesko    
Kesko Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kongsberg    
Korkia    
Kotka    
Kouvola    
Kouvola Cargo Handling Oy    
Kouvola Innovation    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntalogistiikka    
Kuntatyönantajat    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
Kuortti Logistics Oy    
Kuuloliitto ry    
KUUMA-seutu    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Kynnys ry    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Langh Ship Oy    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lentotulli    
Lidl Suomi    
Lihastautiliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennesuunnittelun Seura ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirta    
Liikenneympäristöyhdistys    
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES    
LIMOWA    
Linea Konsultit Oy    
Linja-autoliitto    
Linkker    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Loviisan Satama Oy    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Lähitaksi    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
MaaS Finland Oy    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
MacGregor    
MAL-kuntien verkosto    
Mara ry    
Matkahuolto    
Matkailu- ja ja ravintolapalvelut ry    
Me itse ry    
Merikotka-tutkimuskeskus    
Meritaito    
Meriteollisuus    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metso    
Metsä Group    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Microsoft    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Mikkeli    
Motiva    
MTK ry    
Muistiliitto    
Naantalin Satama Oy    
NCC Suomi Oy    
Neele-Vat Finland Oy    
Neste    
Neuroliitto ry    
Nokia Oyj    
North European Logistics Institute    
Novia amk    
Nurminen Logistics    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Onnibus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola    
Oulun amk    
Oulun kauppakamari    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Oyj    
Oy Blomberg Stevedoring Ab    
Oy Finnshipping Ltd    
Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Oy Waremann Acrux Ab    
Palta    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Porin kaupunki    
Porin Satama Oy    
Porvoo    
Posti    
PostNord Oy    
Postpal OÜ    
Psoriasisliitto ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Raahen Satama Oy    
Raaseporin kaupunki    
Rahjan Huolinta Oy    
Rajavartiolaitos    
Rakennusalan suhdanneryhmä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS rs    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Rauma Marine Constructions    
Rauman kauppakamari    
Rauman Satama Oy    
Rautaruukki    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Rocla Solutions Oy    
Rolls Royce Marine BV    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sahateollisuus ry    
SAK    
SAMK    
SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan kauppakamari    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Savonia amk    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
Senaatin Asema-alueet Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Seutukaupunkiverkosto    
Sisäministeriö    
Skanska    
SKOL ry    
SOK    
Solita    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotainvalidien Veljesliitto ry    
Speys.com    
SRV    
St1    
Stora Enso Oyj    
STTK    
Suomen Akatemia    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)    
Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen kaasuyhdistys    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Liikenneliitto SuLi ry    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen senioriliike - Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen yrittäjät    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Svenska handelshögskolan    
SYKE Suomen ympäristökeskus    
Synocus Oy    
Taksi Helsinki    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
TATU ry    
Tekninen kauppa    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tieke    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto    
Tietorahti Oy    
Tilaajavastuu    
Tilastokeskus    
TMFG (Traffic Management Finland)    
Tornion satama    
Tradeka    
Trafix Oy    
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry    
Tulli    
Turku Energia    
Turun AMK    
Turun kauppakamari    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulun tutkimuslaitos    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Uber    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
UPM    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan satama    
Vaasan yliopisto    
Valio Oy    
Valonia    
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry    
Valtion liikuntaneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisneuvosto    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan Energia    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Veolia Transdev Oy    
World Energy Council Finland ry    
VR Transpoint    
VR Yhtymä Oy    
WSP Finland Oy    
VTS Finland    
VTT Senseway Oy    
WWF    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Xamk    
Yara    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry    
Yhteinen toimialaliitto YTL    
YIT Oyj    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
YVA ry    
Åbo Akademi    
Asiasanat

liikenne

ilmasto

liikenne- ja viestintäministeriö

Kasvihuonekaasupäästöt