Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyyntö asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3234/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta, jossa kartoitetaan 10 vuotta voimassa olleen asunto-osakeyhtiölainsäädännön muutostarpeet.
Tausta
2010-luvun loppupuolella taloyhtiöiden toimintaympäristö ja taloyhtiöiden kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen käyttötavat ovat muuttuneet ja muuttumassa erityisesti rakennemuutosten vuoksi (mm. väestön ikääntyminen, kiihtyvä jako kasvukeskuksiin ja taantuviin alueisiin, kansainvälistyminen ja monimuotoisuus, kestävän kehityksen edistämisen vaatimukset asumiselle) sekä teknisen ja palvelukehityksen myötä.
 
Arviomuistio on laadittu virkatyönä oikeusministeriössä. Arviomuistiota varten Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Isännöintiliitto ja eräät asiantuntijat  listasivat ehdotuksiaan muutostarpeiksi. Näiden ehdotusten ja hallitusohjelmakirjausten perusteella järjestettiin avoin verkkokysely 25.2.-20.3.2020, johon osallistui 40 tahoa ja jossa saadun palautteen yhteenveto on liitteenä.
 
Arviomuistiota varten saadut ehdotukset on arvioitu virkatyönä. Arviointia varten on hankittu lisätietoja myös ehdotusten tekijöiltä, niitä verkkokyselyssä kommentoineilta ja muilta asiantuntijoilta.
 
Arviomuistiossa (3. kohta) ehdotukset on jaoteltu ensiksikin olosuhteiden muutoksiin liittyviin, ainakin jossain määrin periaatteellisiin tai hallitusohjelmaan perustuviin asioihin, ja toiseksi taloyhtiöiden ja niissä toimivien päivittäiseen toimintaan sovellettavien yksityiskohtien selventämiseen. Tässä osioissa käsitellään pääosin vain sellaisia ehdotuksia, joiden osalta lainvalmistelu- muita jatkotoimia pidetään tarpeellisena.
 
Jaottelu vastaa pitkälti arviomuistion laatijan käsitystä myös siitä, missä muodossa mahdolliset muutokset on tarkoituksenmukaisinta valmistella. Periaatteelliset sekä yhtiön ja sen osakkaiden välisiin suhteisiin vaikuttavat muutokset edellyttävät laajapohjaista, esimerkiksi työryhmämuotoista valmistelua, kun taas monet käytännön yksityiskohdat voi olla tarkoituksenmukaista valmistella virkatyönä  taloyhtiöitä, niissä toimivia ja niiden sidosryhmiä vuorovaikutteisesti ja avoimesti kuullen.
 
Ehdotusten valmistelun ajoituksen suhteen on selvää, että hallitusohjelman toteuttamiseksi ehdotetut muutokset on toteutettava kuluvalla vaalikaudella. Nämä ehdotukset yhteisöllisen asumisen ekologisen kestävyyden edistämiseen ja osuustoiminnalliseen asumiseen.  Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamista tukevat myös ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen helpottamiseen liittyvät ehdotukset. Lisäksi jo kuluvan vaalikauden aikana on perusteltua arvioida periaatteellisesti tärkeitä ehdotuksia, jotka liittyvät teknisen ja verkkopalveluiden kehityksen hyödyntämiseen. Muiden ehdotusten osalta voidaan lausuntokierroksen palautteen ja valmisteluun käytettävissä olevien resurssien perusteella arvioida myös muutosten toteutusajankohtaa.

Muistion 4 kohdassa on käsitelty yksityiskohtaisesti ja lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiölain sääntelyn mukaisessa järjestyksessä kaikki valmistelun yhteydessä oikeusministeriön tietoon tulleet lainsäädäntötarpeet siten, että tavoitteeksi määritellyn ehdotuksen jälkeen on nykytilan esittely, arvio nykytilasta, toimintavaihtoehdot arvioineen ja toimenpide-ehdotus. Ehdotukset sisältävät lainmuutosten ja hallinnollisten toimien lisäksi kiinteistöalan toimijoille kannustusta tavoitteita edistäviin toimiin. Muistion 3 kohdan yhteenvedon numerointi perustuu muistion 4 kohdan kattavaan tarpeiden ja ehdotusten esittelyn ja arvioinnin numerointiin.
Tavoitteet
Arviomuistion ja siitä järjestettävän lausuntokierroksen tarkoitus on selvittää, mitkä ovat mahdolliset kehitystarpeet, miten merkittäviä ne ovat, miten ne liittyvät hallitusohjelman toteuttamiseen ja millä keinoilla tarpeet voidaan toteuttaa. Lausuntopalaute otetaan huomioon mahdollisesta lainvalmistelutoimeksiannosta päätettäessä.
Liitteet:

Asunto-osakeyhtiölaki-arviomuistio 21102020.docx - AOYL-arviomuistio

Liite - Tietokartoitus asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta - yhteenveto verkkokyselyn palautteesta.docx - Tietokartoitus asunto-osakeyhtiölain (AOYL) muutostarpeesta - Yhteenveto verkkokyselyn palautteesta

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 10.1.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta

Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen(at)om.fi , puh. +358(0)2951 50074.
Jakelu:
As Oy Espoon Bassenkylän Studio    
As. Oy. Inapolku 3, Rovaniemi    
Asukasliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto Aste ry    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Maakuntaliitto    
Finanssiala ry    
Fondia    
GSP Group Oy    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Invalidiliitto ry    
Isännöintiliitto    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry - Konsumentförbundet rf    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kynnys ry    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lihastautiliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OP-ryhmä    
Osuustoimintakeskus Pellervo    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO)    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen veroasiantuntijat ry    
Suomen vuokranantajat    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vahanen-yhtiöt    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VTT    
Vuokralaiset ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

asunto-osakeyhtiö

esteettömyys

lyhytaikainen vuokraus

kunnossapitovelvollisuus

yhdenvertaisuusperiaate

lunastuslauseke

yhtiövastike

kunnossapito-oikeus

osakkaanomistajan muutostyö

kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitosuunnitelma

puolisoiden valtuutus

yhtiökokous

isännöitsijä

äänileikkuri

esteellisyys

etäosallistuminen

Kestävä kehity

sähköauton latauspiste

aurinkoenergia

yhteiskäyttöauto

yhteiskäyttöpalvelu

osakkaan oikeus hyvitykseen

jälkiasennushissi

kulutusperusteinen yhtiövastike

asunto-osakkeen pantinsaaja

yksimielisyysvaatimus

tupakointikielto

yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen

isännöitsijäntodistus

huoneiston hallintaanotto

vahingonkorvausvastuu

keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

riitojen sovittelu

malliyhtiöjärjestys

asunto-osuuskunta