Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11110/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 31.5.2021 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että maksuvelvolliset matkapalveluyhdistelmien tarjoajat vapautettaisiin maksamasta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2020. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi vuodelle 2020 kohdistuvaa maksua.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2021 saakka.
Tausta
Matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa säädetään muun muassa matkustajan maksukyvyttömyyssuojan laajuudesta ja matkanjärjestäjän vakuudenasettamisvelvollisuudesta. Maksukyvyttömyyssuoja toteutetaan siten, että matkanjärjestäjä asettaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sen hyväksymän vakuuden. Vakuuden tulee kattaa matkustajilta perityt ennakkomaksut ja paluukuljetukset.

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta sisältää säännökset matkapalveluyhdistelmien tarjoajan asettamaan vakuusmäärään perustuvasta kiinteästä valvontamaksusta ja matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihdon perusteella maksettavasta prosenttiperusteisesta maksukyvyttömyyssuojamaksusta. Maksu kohdistuu matkapalveluyhdistelmien tarjoajiin, jotka ovat velvollisia asettamaan vakuuden ja rekisteröitymään vakuudenasettamisvelvollisista matkapalveluyhdistelmien tarjoajista pidettävään rekisteriin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto määrää ja perii valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksun kalenterivuosittain.

Koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi maaliskuussa 2020 toteutetut EU-tason ja kansalliset toimenpiteet, erityisesti matkustusrajoitukset, pysäyttivät matkailualan käytännössä kokonaan hallituksen linjausten toteuduttua. Suomen matkailualan liitto SMAL ry:n tietojen mukaan matkatoimistoalan yritysten myynti huhti-joulukuun ajanjaksolla 2020 putosi 92,4 prosenttia vuoden 2019 vastaavan ajanjakson myynnistä. Pandemiatilanteen pitkittyessä on myös matkailualan vaikea taloudellinen tilanne jatkunut. Vaikka alan tilanne on jonkin verran parantunut ja tulevaisuudennäkymät vahvistuneet, on tilanne edelleen epävarma ja heikko.

Syksyllä 2020 päädyttiin siihen, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto lykkäsi vuoden 2020 valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun perimistä vuoden 2021 puoliväliin saakka. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan osa yrityksistä on keväällä 2021 ilmoittanut, ettei valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksun maksaminen ole niille mahdollista. Matkanjärjestäjien kannalta tilanteesta tekee haasteellisen se, että valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksu määräytyy vuoden 2019 liiketoiminnan perusteella, jolloin COVID-19-pandemia ei vielä vaikuttanut liiketoimintaan.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on osaltaan helpottaa matkailutoimistoalan pandemiarajoituksista johtuvaa ja pitkittynyttä vaikeaa taloudellista tilannetta siten, että valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2020 ei määrätä maksettavaksi.
Linkit
Liitteet:

HE-LUONNOS MAKSUVAPAUS.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi, 10.5.2021

HE-LUONNOS MAKSUVAPAUS SV.docx - Utkast till regeringens proposition, 10.5.2021

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: neuvotteleva virkamies Sari Alho, puhelin 029 504 9007, s-posti: sari.alho@tem.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Linja-autoliitto ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Oikeusministeriö    
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry    
Suomen matkailualan liitto SMAL ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Valtiovarainministeriö