Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11110/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition senast den 31 maj 2021.

I denna proposition föreslås det en temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster. Enligt förslaget ska betalningsskyldiga leverantörer av kombinerade resetjänster befrias från att betala tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2020. Det föreslås att Konkurrens- och konsumentverket inte påför eller ta ut den avgift som gäller 2020.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2021.
Bakgrund
I lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster föreskrivs bland annat om omfattningen av insolvensskyddet för resenärer och researrangörers skyldighet att ställa säkerhet. Insolvensskyddet genomförs så att researrangören ställer en av Konkurrens- och konsumentverket godkänd säkerhet hos verket. Säkerheten ska täcka förskottsbetalningar som resenärerna betalat och hemtransport av resenärer.

Lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster innehåller bestämmelser om en fast tillsynsavgift som grundar sig på det säkerhetsbelopp som leverantören av kombinerade resetjänster ställer och en procentuell insolvensskyddsavgift som betalas enligt omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster. Avgiften gäller leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att ställa säkerhet och registrera sig i registret över leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att ställa säkerhet. Konkurrens- och konsumentverket påför och tar ut tillsyns- och insolvensskyddsavgiften kalenderårsvis.

De åtgärder som vidtagits i mars 2020 på EU-nivå och nationellt för att förhindra spridningen av coronaviruspandemin, särskilt reserestriktionerna, stoppade i praktiken turistbranschen helt när regeringens riktlinjer hade genomförts. Enligt uppgifter från Resebyråbranschens förbund i Finland rf minskade försäljningen hos företagen inom resebyråbranschen under perioden april-december 2020 med 92,4 procent jämfört med försäljningen under motsvarande period 2019. När pandemiläget blivit långvarigt har även det svåra ekonomiska läget inom turistbranschen fortsatt. Även om situationen inom branschen har förbättrats något och framtidsutsikterna blivit bättre är läget fortfarande osäkert och svårt.

Hösten 2020 kom man fram till att Konkurrens- och konsumentverket skjuter upp uttaget av tillsyns- och insolvensskyddsavgiften till mitten av 2021. Enligt Konkurrens- och konsumentverket har en del av företagen under våren 2021 meddelat att de inte har möjlighet att betala tillsyns- och insolvensskyddsavgiften. Det som gör situationen utmanande för researrangörerna är att tillsyns- och insolvensskyddsavgiften bestäms på basis av affärsverksamheten 2019, då covid-19-pandemin ännu inte påverkade affärsverksamheten.

Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att bidra till att underlätta den utdragna svåra ekonomiska situationen för resebyråbranschen till följd av pandemirestriktionerna genom att inte påföra tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2020.
Länkar:
Bilagor:

HE-LUONNOS MAKSUVAPAUS.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi, 10.5.2021

HE-LUONNOS MAKSUVAPAUS SV.docx - Utkast till regeringens proposition, 10.5.2021

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era yttranden senast den 31 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar lämnas av Sari Alho, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 9007, e-post: sari.alho@tem.fi
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Linja-autoliitto ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Oikeusministeriö    
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry    
Suomen matkailualan liitto SMAL ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Valtiovarainministeriö