Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26169/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annettua lakia (967/2013) siten, että yhtiölle annettaisiin uusi tehtävä elinkeino- tai teollisuuspoliittisiin valtiontukea sisältäviin pääomasijoituksiin liittyen. Yksittäiset valtiontukea sisältävät sijoituspäätökset tarvitsisivat EU-komission hyväksynnän EU-lainsäädännön niin edellyttäessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Tavoitteet
Yhtiön toiminnan painopisteenä olisi lakimuutoksen jälkeenkin alkuvaiheen venture -rahoituksen edistäminen, mutta lainmuutoksella mahdollistettaisiin poikkeuksellisesti myös yhtiön elinkeino- tai teollisuuspoliittiset sijoitukset.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 28.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Mikko Huuskonen, TEM (mikko.huuskonen@gov.fi)
Jakelu:
Business Finland    
Business Finland Venture Capital Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Ilmastorahasto Oy    
Oikeusministeriö    
Pääomasijoittajat ry    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö