Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kiinteiden kattamattomien kustannusten tuki 5 d §)

Hallituksen esitys yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kiinteiden kattamattomien kustannusten tuki 5 d §)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7420/2022

Vastausaika on päättynyt: 18.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään jatkettavaksi kustannustukilain 5 d §:n mukaista kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea, joka on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille. Suurin mahdollinen tukisumma olisi 6 miljoonaa euroa ja konsernikohtainen tukikatto 12 miljoonaa euroa. Tukikausi olisi 12/2021-2/2022 kuten voimassa olevassa kustannustuessa (5 e §). Vertailukaudet olisivat vuodelta 2019, tammi-helmikuu ja joulukuu. Laki olisi tarkoitus tulla voimaan toukokuussa. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena.

Tukimuoto oli käytössä vuonna 2021 (KT4) ja sitä maksettiin noin 20 miljoonaa euroa. Nyt ehdotettava laki rajaisi tuettavien yritysten joukkoa siten, että tuki kohdistuisi vain lain tai viranomaisen määräyksen johdosta tapahtuneisiin liiketoiminnan estymisiin tai rajoituksiin, kuten kustannustuen viime vaiheissakin on toimittu (KT5, KT6). Koska nyt samaan aikaan auki olevat kustannustuki ja sulkemiskorvaus tulevat kohdistumaan osittain samoihin yrityksiin kuin kiinteiden kattamattomien kustannusten tuki, on budjettivaikutukseksi arvioitu 10 miljoonaa euroa. Tämä katettaisiin aiempien tukikierrosten ylijäämällä.

Euroopan Union valtiontukipoikkeusten voimassaoloaika päättyy 30.6.2022 mikä on myös kustannustukilain voimassaolon päättymispäivä.
Tausta
COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitus- ja suositustoimenpiteiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen vaikutukset yritystoiminnalle ovat olleet merkittävät. COVID-19-pandemian aiheuttaman tilanteen johdosta yritysten liikevaihdot ovat voineet vähentyä merkittävästi, mikä on uhannut vakavasti yritysten maksukykyä pandemiatilanteen pitkittyessä. Yritysten on myynnin laskusta huolimatta huolehdittava jatkuvaluonteisista velvoitteistaan kuten kiinteistä kuluistaan, sisältäen esimerkiksi tilavuokrat, lvi- ja sähkömaksut, sekä henkilöstöön liittyvät kulut. Nämä kulut eivät jousta myynnin vähentymisen suhteessa. Siten myynnin romahtaminen COVID-19-pandemian seurauksena on ollut omiaan lisäämään merkittävällä tavalla riskiä yrityksen joutumisesta likviditeettiongelmiin tai jopa konkurssiin.

Vuoden 2021 kehitys kesän ja alkusyksyn aikana vaikutti yritystoiminnan kannalta valoisammalta, useiden indikaattoreiden näyttäessä kasvua ja mm. työttömyyden kääntyessä laskuun. Tartuntatautilain muutoksella (58 i § 1221/2021) tehtiin lisäksi mahdolliseksi koronapassin käyttäminen vaihtoehtona viranomaisen asettamille rajoituksille. Vuoden 2021 lopussa epidemiatilanne kuitenkin vaikeutui ja alueelliset tartuntatautiviranomaiset joutuivat epidemian leviämisen estämiseksi tekemään päätöksiä, jotka rajoittivat yritystoimintaa merkittävällä tavalla. Useilla alueilla yleisötilaisuuksien järjestäminen kiellettiin kokonaan ja muilla alueilla osallistujamäärä rajoitettiin 5, 10, 20 tai 50 henkilöön. Lisäksi useilla alueilla tartuntatautilain 58 g §:ssä säädetyt tilat määrättiin suljettaviksi. Tilanteessa, jossa yleisötilaisuus kiellettiin kokonaan tai tila määrätään suljettavaksi, koronatodistuksen edellyttäminen ei oikeuttanut rajoituksista poikkeamista.

Valtioneuvosto teki 22.12.2021 periaatepäätöksen sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelmassa COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021–22 tarkoitetun hätäjarrumekanismin käyttöönotosta. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädettiin, että lähes koko maassa ravitsemisliikkeiden tulee lopettaa anniskelu klo 17 ja sulkea tilansa asiakkailta klo 18. Lisäksi asiakaspaikkamääriä rajoitettiin. Valtioneuvosto antoi 28.12.2021 asetuksen, jossa säädettiin, että edellä koronatodistusta ei voida käyttää toiminnan rajoitusten vaihtoehtona. Edellä mainittujen toimenpiteiden yhteisvaikutus yritystoiminnalle erityisesti ravitsemisliikkeiden ja tapahtuma-alan toimintaan sekä vaikutukset matkailu-alalle ovat merkittäviä. Edellä sanotusta johtuen on perusteltua jatkaa tukitoimintaa erityisesti sellaisten toimialojen osalta, joiden liiketoiminta on perustunut ihmisten kohtaamiseen, mihin taas on kohdistunut vielä viime aikoihin saakka julkisoikeudellisia rajoituksia.
Tavoitteet
COVID19 -pandemian hallinnasta johtuneiden, lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien elinkeinotoiminnan rajoitusten kohtuullinen kompensoiminen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 18.3.2022.
Pahoittelemme kiireellistä aikataulua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä
 
 
Valmistelijat
Lisätietoja: Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos, TEM, mikko.huuskonen@gov.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etla    
Henkilöstöpalvelualojen liitto HPL    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa Timo Lappi    
Meriteollisuus ry    
MTK    
Music Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta ry    
PAM ry    
Perheyritysten liitto    
SAK ry    
SMAL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tekstiili ja muoti ry    
Suomen Yrittäjät    
Tapahtumateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
VATT    
Vero