Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Julkisen hallinnon tietoliikennepalvelulinjaukset

Julkisen hallinnon tietoliikennepalvelulinjaukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/275/00.01.00.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 7.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriets roll i den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationsteknik (IKT) fastställs i lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Centrala punkter är interoperabilitet och överensstämmelse med den övergripande arkitekturen (4 §). Detta dokument redovisar finansministeriets principer för styrningen inom ansvarsområdet för informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT).
Bakgrund

Det sker kraftiga förändringar i IKT-miljön och tekniken utvecklas med stora steg. Nya kommunikationsmetoder gör intåg och därmed förändras också människors sätt att utnyttja och använda kommunikationstjänster. Samtidigt förändras och utvidgas behoven inom och förväntningarna på användningen av förvaltningens tjänster. Allt detta ställer nya och betydande krav på IKT-utvecklingen inom den offentliga förvaltningen.

Vid sidan av dessa krav gäller det att beakta den offentliga förvaltningens ekonomiska utmaningar i form av allt knappare resurser liksom det ökande behovet av säkrare och skyddade system samt kravet att säkerställa samhällsfunktionerna under störningar och undantagsförhållanden.

Målsättningar
Linjausten tavoitteena on muodostaa periaatteet, jotka ohjaavat oikealla tasolla julkisen sektorin tietoliikennepalveluiden käyttöä, hankintaa ja tuotantoa.

Linjausten ohjaavina tekijöinä ovat:
  1. Ohjausvaikutuksen aikaansaaminen.
  2. Digitalisaation mahdollistaminen sekä tietoliikennepalvelujen nopea kehittyminen ja tuottavuuden kasvu.
  3. Hallittu riskitaso uuden teknologian käyttöönotossa.
Tietoturvan ja palveluiden jatkuvuuden merkityksen huomiointi.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet enligt svarsanvisningarna senast tisdagen den 7 september 2018. Finansministeriet utformar utifrån utlåtandena den sista versionen av riktlinjerna.
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär ert utlåtande om bifogade riktlinjer. Dokumentet som är föremål för utlåtandet finns som pdf-fil under ”Ämnesord, länkar, bilagor”.

Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas per e-post eller post.

Sändlistan för begäran om utlåtande syns i utlåtandetjänsten. Även andra än de av vilka utlåtande har begärts kan lämna ett utlåtande via tjänsten. 

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen Utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar.

OBS! Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på Utlåtande.fi.
 
Mer information om användningen av tjänsten lämnas av systemadministrationen på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi (mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi).                            

Fyll i utlåtandet under de gröna mellanrubrikerna på fliken ”Ert utlåtande” längst ner på denna sida. Klicka på trianglarna efter respektive rubrik för att öppna svarsrutorna. Redan inlämnade utlåtanden visas på fliken ”Utlåtanden från remissinstanser”.
Beredare
Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, etunimi.sukunimi@vm.fi, tfn 02955 30486
Sändlista:
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ICT

Linjaus

Tietoliikennepalvelu

tietoliikenne