Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1661/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta.
 
Tausta
1.6.2023 voimaantulevassa uudessa luonnonsuojelulaissa säädetään vapaaehtoisen ekologisen kompensaation menettelystä ja hyvittämisen kriteereistä. Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Ekologinen kompensaatio on viimesijainen keino, kun haittoja ei voida estää tai lieventää. Ekologinen kompensaatio edistää osaltaan tavoitetta luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä.

Ekologisen kompensaation olennainen lähtökohta on, että heikennyksen aiheuttaja, eli luonnonarvoja toiminnassaan heikentävä toimija, voi hyvittää toiminnastaan luontotyypille tai eliölajin elinympäristölle aiheutuvan heikennyksen. Hyvitys tehdään joko tuottamalla luonnonarvoja tai suojeluhyvityksellä. Luonnonarvojen tuottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi heikentyneen luontotyypin esiintymän luonnon tilan parantamista ennallistamalla, kuten palauttamalla suon vesitasapaino, tai suojelemalla luonnonarvoiltaan arvokas alue.

Luonnonsuojelulakia tarkennetaan ympäristöministeriön asetukseen ehdotettavilla säännöksillä, jotka koskevat heikennyksen ja lisäisyyden mittaamista, mittayksikköä ja nykyarvolaskentaa sekä hyvittämisen maantieteellisiä rajoja ja joustavuutta. Asetuksella yhtenäistettäisiin sitä, miten luonnonsuojelulain mukaisesti tuotettavien luonnonarvojen määrä lasketaan ja miten hyvityksen täysimääräisyys luonnonarvovastaavuuden osalta arvioidaan siten, että luontotyypille tai eliölajin elinympäristölle aiheutuva heikennys hyvitettäisiin vähintään täysimääräisesti.
Liitteet:

ekologisen kompensaation asetusluonnos.docx - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

ekologisen_kompensaation_asetus_muistio_luonnos.docx - Luonnos esittelymuistioksi

sv_ekologisen kompensaation asetusluonnos.docx - Utkast till förordningen, lisätty 3.5.2023

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 12.5.2023 mennessä.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto toimitetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä valtioneuvoston hankeikkunassa. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/1661/2023.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola p. 050 4077323, leila.suvantola(at)gov.fi ja erityisasiantuntija Suvi Borgström p. 0295250342, suvi.borsgtrom(at)gov.fi.
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
BirdLife Suomi ry    
BOOST-hanke    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ilmastopaneeli    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsästäjäliitto    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Asiasanat

luonnonsuojelu

luonnon monimuotoisuus