Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1272/03.01.00/2018 VM093:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 20.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (tukipalvelulaki) sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (yhteispalvelulaki) muuttamisesta.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että tukipalvelulakiin lisättäisiin:
  • mahdollisuus välittää eIDAS-asetuksen mukaisia, tunnistusmenetelmien vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvia tunnistustapahtumia luonnollisen henkilön tunnistuspalvelua käyttäville viranomaisille
  • mahdollisuus hakea valtuutuksen tai muun tahdonilmaisun rekisteröintiä sekä muuta kuin vahvan sähköisen tunnistamisen välinettä myös Väestörekisterikeskuksen toimipisteessä, yhteispalvelussa sekä asiointivaltuuspalvelun käyttäjäorganisaation toimipisteessä
  • säännökset valtuutuksen tai muun tahdonilmaisun taikka tunnistusvälineen peruuttamisen hakemisesta toimipisteessä ja sähköisesti sekä peruuttamisesta ilman tahdonilmaisun antajan myötävaikutusta Väestörekisterikeskuksen toimesta
  • 5 §:n 1 momentissa mainituille organisaatioille asiointivaltuuspalvelun käyttövelvoite palvelun laillista edustamista koskevien rekisteritietojen osalta
  • mahdollisuus periä käyttäjäorganisaatioilta tunnistuspalvelujen, verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun ja asiointivaltuuspalvelun käytöstä maksuja.
Lisäksi tukipalvelulakiin ehdotetaan säännöstä, jolla poikettaisiin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetystä rekisteröidyn oikeudesta vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä. Myös toimipisteasioinnin toteuttaminen edellyttää muutamien henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten tarkistamista.
 
Yhteispalvelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhteispalvelussa voitaisiin hoitaa myös muita laissa säädettyjä tehtäviä, kuten ehdotettua valtuutusten ja tahdonilmaisujen rekisteröintitehtävää.

Lausuntoaika on hieman tavanomaista lyhyempi, koska hallituksen esitys oli alun perin tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018 ja luonnos oli jo lausunnolla 28.6.-10.8.2018. Edellisen lausuntokierroksen hallituksen esityksen luonnos sekä annetut lausunnot ovat saatavilla lausuntopalvelussa.

Muutokset suhteessa vuoden 2018 hallituksen esityksen luonnokseen kohdistuvat lähinnä toimipisteasioinnin vastuiden, mukaan lukien hallintomenettelyllisten vastuiden määrittelyyn sekä luonnollisen henkilön tunnistuspalvelun laajentamiseen kattamaan myös EU-sääntelyn mukaisen vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvat tunnistustapahtumat. Lisäksi ehdotetaan mahdollisuutta hakea toimipisteessä myös kirjalliseen valtakirjaan tai muuhun tahdonilmaisuun perustuvan valtuutuksen tai muun tahdonilmaisun rekisteröimistä sekä muuta kuin vahvan sähköisen tunnistamisen välinettä. Asiointivaltuuspalvelun jo aiemmin ehdotettu käyttövelvoite rajattaisiin laillista edustamista koskeviin tietoihin siten, että valtuusrekisteriin perustuvaan palvelun osaan ei olisi käyttövelvoitetta.
 
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntö 2019 suomeksi.pdf - Lausuntopyyntö suomeksi

Lausuntopyyntö 2019 ruotsiksi.pdf - Lausuntopyyntö ruotsiksi

Hallituksen esityksen luonnos 20190517.pdf - Hallituksen esityksen luonnos 17.5.2019

regerings propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Regerings propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer 17.5.2019

Aikataulu
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2019 siten että lait tulisivat voimaan 1.1.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään 20.6.2019 www.lausuntopalvelu.fi kautta tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla.

Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Ruotsinkieliset materiaalit julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi:ssä niiden valmistuttua.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515).
 
Jakelu:
Ahvenanmaan Maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehit-tämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
KEVA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kynnys ry    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskus-liitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio, sähköinen asiointi