Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Viron meristrategian toimenpideohjelmasta 2022-2027 ja sen ympäristöselostuksesta

Lausuntopyyntö Viron meristrategian toimenpideohjelmasta 2022-2027 ja sen ympäristöselostuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5171/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöministeriöltä ilmoituksen Viron meristrategian toimenpideohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista 6.10.2022. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. Suomi on jo aiemmin (24.3.2022) ilmoittanut osallistuvansa Viron meristrategian toimenpideohjelman ympäristöarviointiin.

Toimenpideohjelma tulee sisältämään toimenpiteet meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä. Toimenpideohjelman tavoitteena on suojella ja säilyttää meriympäristöä, estää sen tilan huonontuminen tai palauttaa mahdollisuuksien mukaan meren ekosysteemit alueilla, joilla ne ovat vahingoittuneet, sekä vähentää päästöjä meriympäristöön. Toimenpideohjelma on jatkoa aikaisemmalle Viron meristrategian toimenpideohjelmalle, jonka tavoitteena oli meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä.
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Viron meristrategian toimenpideohjelmasta 2022-2027 ja sen ympäristöselostuksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.
Liitteet:

Viron ympäristöministeriön kirje.pdf - Viron ympäristöministeriön kirje 6.10.2022, englanniksi / Brev från Estlands miljöministeriet på engelska 6.10.2022.

Estonian Marine Strategy’s Programme of Measures 2022-2027 Strategic Environmental Assessment Report.pdf - Ympäristöselostus kokonaisuudessaan, englanniksi / Miljörapport på engelska

Estonian Marine Strategy Programme of Measures 2022-2027_Short summary.pdf - Toimenpideohjelman yhteenveto, englanniksi / Sammanfattning av den åtgärdsprogrammet på engelska

Viron meristrategian toimenpideohjelma 2022–2027 SOVA yhteenveto.pdf - Ympäristöselostuksen yhteenveto, suomeksi / Sammanfattning av miljörapport på finska

Åtgärdsprogrammet för Estlands marina strategi 2022-2027 Sammanfattning av den strategiska miljöbedömningen.pdf - Ympäristöselostuksen yhteenveto, ruotsiksi / Sammanfattning av miljörapport på svenska

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 30. marraskuuta 2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo.ym@gov.fi.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kotkan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Pidä saaristo siistinä ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto    
Ålands Landskapsregering