Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevan hankkeen loppuraporttiluonnoksesta

Lausuntopyyntö luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevan hankkeen loppuraporttiluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1039/2018 ja YM010:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 24.4.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö varaa tilaisuuden antaa lausunnon luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevan hankkeen loppuraportista.

 

Tausta

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien, erityisesti lintujen, aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi erityisesti 2010-luvulla lisääntyneiden vahinkojen määrän kasvun takia.  On arvioitu, että rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot tulevat kasvamaan edelleen lintukantojen kasvaessa.

Valtio on maksanut korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Maksettavat avustukset perustuvat ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista (1626/1991, muutettu 838/2010).


 

 

Tavoitteet
Ympäristöministeriö asetti helmikuussa 2018 luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn lainsäädäntöä valmistelevan hankkeen, jonka pääasiallisena tavoitteena oli kehittää ja selkeyttää rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä

Loppuraportti sisältää ohjausryhmän esityksen rauhoitettujen lajien aiheuttamia vahinkojen korvaamista koskevista perusteista ja menettelyistä sekä lainsäädännöllisistä linjauksista ja toteuttamisvaihtoehdoista.

Lausuntokierroksen jälkeen raporttia täydennetään ohjausryhmän esittämien lainsäädännöllisten linjausten ja toteuttamisvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnilla.
Linkit

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160353 - Taustaselvitys: Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittäminen

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.4.2019 kello 15.00 ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@ym.fi.
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille

 

 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, p. 02 952 50374 hanne.k.lohilahti@ym.fi
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Agria Maaseutukeskusten Liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät Samediggi    
Satakuntaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbrukproducenternas Centralförbund    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa-ajan asukkaiden Liitto VAAL ry    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi