Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE luonnos päästökauppalain 56 a ja b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE luonnos päästökauppalain 56 a ja b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM028:00/2022

Vastausaika on päättynyt: 21.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §. Esityksellä pantaisiin täytäntöön muutettu kasvihuonekaasujen tarkkailua ja raportointia koskeva komission täytäntöönpanoasetus, jonka myötä päästökaupassa kestävyyskriteerisääntelyn soveltamista voidaan poketa vuoden 2022 osalta. Komission täytäntöönpanoasetuksen muutos edellyttää kansallisesti päästökauppalain muuttamista vuoden 2022 poikkeuksen hyödyntämiseksi. 
Tausta
Marraskuussa 2021 komissio ilmoitti antavansa tarkkailuasetuksesta muutosehdotuksen kiireellisellä aikataululla. Muutosehdotuksen taustalla on komission ja jäsenmaiden haasteet RED II -direktiivin kestävyyskriteerisääntelyn toimeenpanossa. Kestävyyskriteerisääntelyn toimeenpanon viiveet ovat heijastuneet päästökauppaan, jonka myötä komissio ehdotti tarkkailuasetuksen muuttamista siten, että kestävyyskriteerien soveltamisesta nollapäästöisyyden ehtona  voisi luopua kansallisena päätöksenä vuonna 2022 ja näin ollen vaatimusta noudatettaisiin täysimääräisesti vasta 1. tammikuuta 2023 alkaen. Muutosehdotus hyväkyttiin ilmastonmuutoskomiteassa 9.2.2022.

Kansallisesti päästökaupasta säädetään päästökauppalaissa (311/2011). Päästökaupassa bionesteiden ja biomassapolttoaineiden nollapäästöisyyden ehtona on täyttää ja osoittaa kestävyyskriteerit kestävyyslain (393/2013) edellytysten mukaisesti. Tarkkailuasetuksen mahdollistama poikkeus vuoden 2022 osalta edellyttää muutosta päästökauppalakiin.
Tavoitteet

Esityksen tavoite on varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset ja yhdenmukainen sääntely EU:n laajuisessa päästökaupassa.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 21.3.2022 mennessä.
Valmistelijat
Lisätietoja:

Eleonoora Eilittä
Erityisasiantuntija
+358 295 047 235 
eleonoora.eilitta@gov.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Kemianteollisuus    
Luonnonsuojeluliitto    
Metsäteollisuus    
Oikeusministeriö    
Suomen sähkökäyttäjät ry    
Teknologiateollisuus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

päästökauppa