Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Genomikeskustyöryhmän arviomuistio

Genomikeskustyöryhmän arviomuistio

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM086:00/2016, STM/4454/2016

Vastausaika on päättynyt: 12.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Genomikeskustyöryhmän arviomuistiossa esitellään työryhmän keskeiset ehdotukset, joita on työstetty työryhmän kaudella 12.10.2016 - 31.12.2017. Arviomuistiossa esitellään ehdotukset genomilaiksi, genomikeskuksen perustamiseksi, genomitietokannan luomiseksi ja menettelytavoiksi tutkimuksessa tuotetun sekundaaritiedon ja geenitestin tuloksen palauutamiseksi terveydenhuoltoon. Ehdotukset ovat työryhmän linjauksia, joita työstetään lisää saadun lausuntopalautteen perusteella.
 
Tausta
Hallituksen päätöksen mukaan Suomeen perustetaan genomikeskus. Genomikeskuksen perustamisella tavoitellaan Suomen kehittymistä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi genomitietoa hyödyntävälle terveydenhuollolle, huippututkimukselle ja globaalille liiketoiminnalle. Kansallinen genomistrategia julkaistiin vuonna 2015, jossa on asetettu tavoitteita tehokkaalle genomitiedon hyödyntämiselle. Genomikeskuksen perustaminen on yksi osa Yksilöllistetyn lääketieteen hankekokonaisuudesta (http://stm.fi/yksilollistetty-laaketiede).
Tavoitteet
Lausuntokierroksella saadun palautteen perustella genomikeskustyöryhmä jatkaa työskentelyään ja lainvalmistelua valmistaen hallituksen esityksen. Esitys lähetetään omalle lausuntokierrokselle keväällä 2018.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaikaa on 2.2.2018 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastauksia pyydetään yleisten kommenttien lisäksi arviomuistion lopussa oleviin erityiskysymyksiin oman asiantuntijuudensa mukaan. Kysymykset ovat numeroitu samalla tavalla kuin arviomuistiossa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Sandra Liede, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 029 516 3633 
Suunnittelija Petra Ruuska, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 029 516 3587
Asiasanat

Genomikeskus

Genomitieto