Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7796/2019

Vastausaika on päättynyt: 10.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
EU:n tietosuojasääntelyä on uudistettu ja sen seurauksena kansallista sääntelyä on tullut muuttaa vastaamaan tätä EU-sääntelyä. EU-tasolla on hyväksytty yleinen tietosuoja-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja rikosasioiden tietosuojadirektiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680 luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Rikosasioiden tietosuojadirektiivin mukaan sen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on tullut antaa ja julkaista viimeistään 6. toukokuuta 2018. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018.

Yleinen tietosuoja-asetus sekä tietosuojalaki (1050/2018) ja laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018), jolla pannaan täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi, ovat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat yleissäädökset. Yleislakien lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on runsaasti erityislaeissa, mukaan lukien luottotietolaki (527/2007), maksupalvelulaki (290/2010) ja rikosrekisterilaki (770/1993).

Luottotietolain ja maksupalvelulain muutostarpeita on arvioitu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli arvioida EU:n uuden tietosuojasääntelyn edellyttämiä muutoksia oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin. Työryhmän toimikausi päättyi 31.12.2018. Työryhmä laati luonnokset EU-sääntelyn edellyttämistä välttämättömistä lainmuutoksista. (Asiaan liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät valtioneuvoston hankerekisteristä numerolla OM023:00/2018.)
 
Luottotietolain ja maksupalvelulain osalta tietosuojasääntelyn edellyttämät muutokset edellyttivät lisävalmistelua.  Lisäksi rikosrekisterilaissa on havaittu tietosuojalainsäädännön kanssa ristiriidassa oleva säännös, joka koskee oikeutta luovuttaa tietoja poikkeustapauksessa henkilön luotettavuuden selvittämiseksi. Näitä koskevista muutosehdotuksista on laadittu luonnos hallituksen esitykseksi.
 
Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Liitteet:

HE_luonnos_13.5.2020.pdf - Hallituksen esityksen luonnos

LIITE_HE_luonnos.pdf - Rinnakkaisteksti

RP_utkast_13.5.2020.pdf - Utkast till regeringsproposition

BILAGA_RP_utkast.pdf - Paralleltext

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 10.7.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta. Taloudellisten vaikutusten arviointia on tarkoitus tarkentaa lausuntopalautteen perusteella. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti esityksen yritysvaikutuksiin.
 
Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu p. 02951 50071 ja erityisasiantuntija Jassi Saurio, p. 02951 50235, (etunimi.sukunimi@om.fi)
Jakelu:
Ab Compass Card Oy Ltd    
Bisnode Finland Oy    
Checkout Finland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland (Effi ry)    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ePassi Clearing Oy    
Euteller Oy    
Fellow Finance Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Holvi Payment Services Oy    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
MobilePay Finland Oy    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Open Knowledge Finland    
Paytrail Oyj    
Prasos Oy    
St1 Finance Oy    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Svea Payments Oy    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtioneuvoston lainsäädännön arviointineuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vauraus Suomi Oyj    
Verifone Finland Oy    
Ålands landskapsregering