Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av dem som be-driver indrivningsverksamhet och vissa lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/018:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 6.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet tillsatte den 15 september 2015 ett projekt med uppgift att utreda genomförandet av regeringsprogrammet vid regionförvaltningsverken (Havi-projektet). Projektets slutrapport blev färdig i februari 2016. I slutrapporten föreslog Regionförvaltningsverket i Södra Finland i fråga om lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet vissa lättnader i tillståndsförfarandet, slopande av koncessioners tidsbundenhet och ersättande av tillståndsförfarandet med ett register över dem som bedriver indrivningsverksamhet.
Utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av dem som bedriver indrivningsverksamhet, som nu är ute på remiss, har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. I beredningen har beaktats de förslag om tillståndsförfarande som lades fram i Havi-projektet. Den föreslagna nya lagen ska ersätta den nuvarande lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet. Dessutom föreslås i propositionen vissa ändringar i lagen om indrivning av fordringar, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.
Målsättningar
Propositionens målsättning är att reformera den näringsrättsliga lagstiftningen om indrivningsverksamhet så att de problem som uppdagats vid den praktiska tillämpningen av lagstiftningen kan undanröjas. Målet är att säkerställa att indrivningsverksamheten bedrivs på ett sakligt sätt. Därför ska myndigheten försäkra sig om att de som bedriver indrivningsverksamhet är yrkeskunniga, tillförlitliga och solventa. Målet är samtidigt att underlätta den övervakning som inriktar sig på dem som bedriver indrivningsverksamhet och förebygga grå ekonomi.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering har propositionen också som mål att lätta den administrativa börda som medförs för dem som bedriver indrivningsverksamhet och att göra tillståndsprocesserna smidigare.

De viktigaste förslagen
Det föreslås att tillståndsplikten för indrivningsverksamhet slopas. I fortsättningen krävs det registrering för bedrivande av indrivningsverksamhet. Med indrivningsverksamhet avses, liksom i nuläget, indrivning av fordringar för någon annans räkning.

Indrivningsverksamhet ska enligt förslaget få bedrivas endast av en fysisk eller juridisk person som har antecknats i ett register över dem som bedriver indrivningsverksamhet som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

En förutsättning för registreringen är att den som gör en registeranmälan är tillförlitlig och solvent. Den som gör en anmälan ska i sin tjänst ha en person som har en genom lämplig examen visad kännedom om den lagstiftning som erfordras för att indrivningsverksamhet ska kunna bedrivas. Den ansvariga personen ska se till att god indrivningssed iakttas i indrivningsverksambeten och att verksamheten också i övrigt bedrivs lagenligt.  Den ansvariga personen ska dessutom sörja för att de personer som deltar i indrivningsverksamheten har sådan tillräcklig yrkeskompetens som uppgiften förutsätter. Den som gör en anmälan ska dessutom kunna sköta de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning samt sörja för att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Enligt förslaget ska tillsyn över dem som bedriver indrivningsverksamhet utövas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket ska med tvångsmedel kunna ingripa i indrivningsverksamhet som bedrivs på ett osakligt sätt.
Bilagor:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 6.9.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Beredare
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Susanna Siitonen, puh. 029 50 48932, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi (7.8.2017 alkaen).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Sändlista:
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Digna IT Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan keskusliitto    
Finanssivalvonta    
Hansel Oy    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helsingin käräjäoikeus    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Oikeusapulakimiehet ry    
Suomen Perimistoimintojen Liitto ry    
Suomen taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuu-Säätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Vuokralaiset VKL ry    
Ämnesord

Perintätoiminta

perintätoiminnan harjoittajien rekisteri