Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio postilain muutoksista

Arviomuistio postilain muutoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21366/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvoston kanslia asetti 14.1.2020 ministeriöiden välisen työryhmän arvioimaan posti- ja jakelumarkkinan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä muutostarpeita mm. postilainsäädäntöön. Työryhmä julkisti loppuraporttinsa 26.8.2020.

Työryhmän johtopäätösten sekä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesvalmistelun pohjalta on laadittu nyt lausuttavana oleva arviomuistio postilain mahdollisista muutoksista. Arviomuistion tarkoituksena on esitellä säädöshankkeen sisältöä ja etenemistä sekä pyytää sidosryhmien näkemyksiä.
Tausta
Työryhmän tavoitteena oli tuottaa taustaa ja ohjeistusta lain valmisteluun sekä valmistella postilain tarkastelun yhteydessä kannanotto muuttuvaan markkinaan sopeutumisessa. Työryhmän tehtävänä oli hallitusohjelman mukaisesti selvittää kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi sekä turvaamaan postinjakelu harvaan asutuilla alueilla sekä saaristossa saaristolain mukaisesti. Työryhmän johtopäätökset julkaistiin elokuun lopulla 2020 ja pian tämän jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti postilain säädöshankeen.

Tässä arviomuistiossa käydään läpi postimarkkinoiden nykytilannetta ja tulevaisuuden haasteita, postilain keskeistä sisältöä sekä arvioidaan postilain muutostarpeita ja vaihtoehtoja. Arviomuistio on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön valmistelijoiden toimesta yhteistyössä myös Liikenne- ja viestintäviraston asiantuntijoiden kanssa.
Tavoitteet
Vähentyneen kirjemäärän ja digitalisaation lisääntymisen myötä on tarpeen tarkastella postilain yleispalveluvelvoitteen sisältöä sekä postilakia yleisemminkin. Arviomuistiossa tuodaan esille työryhmän johtopäätösten mukaisia ehdotuksia sekä virkamiesvalmistelussa esiin tulleita ehdotuksia postilain muuttamiseksi vastaamaan paremmin markkinoiden nykytilannetta ja tulevaisuuden kehitystä sekä käyttäjien muuttuneita tarpeita.

Lainsäädännön muutostarpeita tullaan arvioimaan säädöshankkeen valmistelussa sidosryhmiä kuullen.
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntö_arviomuistio.pdf - Lausuntopyyntökirje

ARVIOMUISTIO postilain muutoksista.pdf - Arviomuistio postilain muutoksista

BEDÖMNINGSPROMEMORIA OM ÄNDRINGAR I POSTLAGEN.pdf - Bedömnings promemoria

Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa yllä mainitusta arviomuistiosta 15.2.2021 mennessä. Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. Lausunnot ovat julkisia.

Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus laittaa lausunnoille keväällä 2021, jota ennen järjestetään sidosryhmille avoin kuulemistilaisuus. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön 15.2.2021 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n -sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
Valmistelijat
Valmistelijat
Yksikön johtaja Sini Wirén
Erityisasiantuntija Sissi Kohtala
Jakelu:
Aikakausmedia    
A-Lehdet    
Alma Media    
Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry    
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Bring    
DHL Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläiset ry    
FedEx Expres    
FiCom ry    
GLS Finland    
HOK-elanto    
HSS Media    
HSS Media    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilves Jakelu Oy    
Invalidiliitto    
Invalidiliitto    
Isännöintiliitto    
Jakelusepät    
Kaakon viestintä Oy    
Kaleva Media    
Kansaneläkelaitos    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Kehitysvammaliitto    
Keskisuomalainen    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KPK Yhtiöt Oyj (KP Jakelu & Kokkolan jakelu)    
K-ryhmä    
K-ryhmä    
KSF Media    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Loimaan lehti    
Lounais-Suomen Tietojakelu Oy    
Loviisan Sanomat    
Marianna Ohtonen    
Marva Media    
Matkahuolto    
Medialiitto    
Medialiitto    
Mediatalo Esa    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Otava Media    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirmediat    
Pirmediat    
PISA Jakelu Oy    
PKS Jakelu Oy    
Posten Åland Ab    
Posten Åland Ab    
Posten Åland Ab    
Posti    
Posti    
Posti    
Posti    
Posti    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
PostNord    
PPP Finland    
PPP Finland    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Salon Seudun Sanomat Oy    
Sanoma Media Finland    
Sanoma Media Finland    
Schenker Oy    
SLP Jakelu Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kylätoiminta ry    
Suomen Paikallismediat SPM Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
TS-Yhtymä Oy    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vapaa-ajan asukkaiden liitto    
Vapaa-ajan asukkaiden liitto    
Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy    
Viestilehdet    
Viestilehdet    
VNK:n omistajaohjaus    
VNK:n omistajaohjaus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Posti

postimarkkinat

jakelu

jakelumarkkinat

yleispalveluvelvoite