Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Työryhmän mietintö.

Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Työryhmän mietintö.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28370/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett arbetsgruppsbetänkande om revidering av lagstiftningen om konsumentkrediter. I betänkandet föreslås det att konsumentskyddslagens 6 kap. om hemförsäljning och distansförsäljning och 7 kap. om konsumentkrediter ändras. Dessutom föreslås det ändringar i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna.
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte den 2 juli 2021 en arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om konsumentkrediter.
Målsättningar
Syftet med ändringarna är att minska de problem som krediterna orsakar, styra prissättningen och marknadsföringen av konsumentkrediter i en riktning som är samhälleligt mer acceptabel samt att förhindra missbruk i samband med kredittagning och betalning.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Avsikten är att det ska lämnas en övergångsperiod på cirka ett halvt år mellan stadfästandet och ikraftträdandet av lagarna.
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-968-1 - Työryhmän mietintö. Betänkandet innehåller sammanfattning och lagförslag också på svenska.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen sända utlåtandet via lausuntopalvelu.fi-tjänsten till justitieministeriet senast den 29 april 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi:s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om(a)om.fi.
Beredare
Mer information om begäran om utlåtande ges av lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn. 0295 150 554 och specialsakkunnig Mirja Kaspianranta, tfn. 0295 150 033, e-post fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Aalto-yliopisto / professori Vesa Puttonen    
Bank Norwegian    
BRABank    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etua Oy    
Ferratum    
FiCom    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Fixura Ab Oy    
Freedom Rahoitus Oy    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)    
IPF Digital Finland Oy    
Itä-Suomen yliopisto / professori Mia Hoffrén    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Klarna Oy    
Kuluttajaliitto ry    
kuluttajariitalautakunta    
Lendo Oy    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luottoalan asiantuntija ry    
LVS Brokers Oy    
Medialiitto    
Oikeusrekisterikeskus    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Paypal    
Paytrail    
PayUp Solutions Oy    
Peluuri    
Poliisihallitus    
Qliro    
Rahoitus- ja vakuutusneuvonta FINE    
Resurs Bank AB Suomen sivuliike    
Saldo Finance Oyj    
Santander Consumer Finance Oy    
sisäministeriö    
Sortter Oy    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen matkailualan liitto ry SMAL    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vaasan yliopisto / professori Panu Kalmi    
valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Ämnesord

Kuluttajansuoja

kuluttajaluotto

markkinointi

velkaantuminen