Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Työryhmän mietintö.

Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Työryhmän mietintö.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28370/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne kuluttajaluottotyöryhmän mietinnöstä. Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevaa lukua sekä kuluttajaluottoja koskevaa lukua. Lisäksi ehdotetaan muutoksia kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettuun lakiin.
Tausta
Oikeusministeriö asetti 2.7.2021 työryhmän valmistelemaan kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön muuttamista. Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus luottojen markkinointia koskevan sääntelyn tiukentamiseksi sekä korkokaton asettamiseksi myös ennen 1.9.2019 tehdyille jatkuvaa luottoa koskeville sopimuksille siltä osin kuin kyse on lain voimaantulon jälkeen tehtävistä luoton nostoista. Samassa yhteydessä tuli selvittää, olisiko myös luottokustannuskaton soveltaminen näihin luottoihin kohtuudella mahdollista. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia pysyvästi alentaa korkokattoa. Toimeksiantoon kuului niin ikään henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuden laajentaminen koskemaan mahdollisuuksien mukaan kaikkia kuluttajaluottosopimuksia sekä verkkokauppojen laskutuspalveluja samoin kuin sääntelyn ajantasaisuuden arviointi muiltakin osin. Lisäksi työryhmän oli valmisteltava muut tarpeelliset tarkistukset kuluttajaluottosääntelyyn.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on vähentää kuluttajaluottoihin liittyviä velkaongelmia, ohjata kuluttajaluottojen hinnoittelua ja markkinointia yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan sekä estää luotonottoon ja maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakien vahvistamisen ja voimaantulon väliin on kuitenkin tarkoitus jättää noin puolen vuoden siirtymäaika.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-968-1 - Työryhmän mietintö. Betänkandet innehåller sammanfattning och lagförslag också på svenska.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 29.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnössä esitetyistä ehdotuksista.

Lausunnossa pyydetään ottamaan erikseen kantaa myös mietinnön liitteeseen sisältyviin säännösluonnoksiin (mietinnön s. 123), joita työryhmän enemmistö ei päätynyt esittämään.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet --> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, puh. 0295 150 554 ja erityisasiantuntija Mirja Kaspianranta, puh. 0295 150 033, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Aalto-yliopisto / professori Vesa Puttonen    
Bank Norwegian    
BRABank    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etua Oy    
Ferratum    
FiCom    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Fixura Ab Oy    
Freedom Rahoitus Oy    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)    
IPF Digital Finland Oy    
Itä-Suomen yliopisto / professori Mia Hoffrén    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Klarna Oy    
Kuluttajaliitto ry    
kuluttajariitalautakunta    
Lendo Oy    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luottoalan asiantuntija ry    
LVS Brokers Oy    
Medialiitto    
Oikeusrekisterikeskus    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Paypal    
Paytrail    
PayUp Solutions Oy    
Peluuri    
Poliisihallitus    
Qliro    
Rahoitus- ja vakuutusneuvonta FINE    
Resurs Bank AB Suomen sivuliike    
Saldo Finance Oyj    
Santander Consumer Finance Oy    
sisäministeriö    
Sortter Oy    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen matkailualan liitto ry SMAL    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vaasan yliopisto / professori Panu Kalmi    
valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Asiasanat

Kuluttajansuoja

kuluttajaluotto

markkinointi

velkaantuminen