Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22443/2020

Vastausaika on päättynyt: 10.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista. 
Tausta
Hallitusohjelman mukaan alueellistamislainsäädäntö uudistetaan laadittavan strategian mukaisesti.
 
Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle 22.4.2020. Strategiassa esitetään, että valtion läsnäolo alueilla perustuu vastaisuudessa entistä vahvemmin palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämisen tarpeeseen. Valtion läsnäoloa tarkastellaan koko maan kattavasti, ja läsnäololla vahvistetaan alueiden elinvoimaa ja kokonaisturvallisuutta sekä valtion kilpailukykyä työnantajana.
 
Alueellistamislainsäädännön uudistaminen. käynnistetiin strategiatyön pohjalta.
 
Strategian mukaan nykyiset alueellistamisen tavoitteet eivät tunnista palveluita, palvelurakennetta tai kokonaisturvallisuusnäkökulmaa. Nykyisen ohjauksen vaikuttavuus on heikko. Suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden tarkastelu puuttuvat. Prosessi keskittyy yksittäisiin toimintojen ja virastojen sijoittamisiin ja lakkauttamisiin. Toimintaympäristö on muuttunut. Digitalisaatio on kehittänyt viestintäyhteyksiä ja siirtänyt työtä tietojärjestelmiin. 
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion palveluiden saatavuuden sekä yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta koskevasta toimivallasta (362/2002).

Laissa säädettäisiin valtion palveluiden saatavuuden järjestämistä sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevista yleisistä tavoitteista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta suunnittelusta ja koordinaatiosta. Laissa säädettäisiin valtakunnallisesta suunnitelmasta, jolla luodaan hallinnonalarajat ylittävä kokonaiskuva valtion palveluiden saatavuuden ja yksikköjen ja toimintojen sijoittumisen tilasta sekä tavoitellusta kehityksestä ja ohjataan lain soveltamisalaan kuuluvia valtion viranomaisia niille kuuluvassa päätöksenteossa. Laissa säädettäisiin myös toimivallasta tehdä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevia päätöksiä ja selkeytettäisiin ministeriöiden ohjaustoimivaltaa valtion palveluiden saatavuuteen liittyen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 10.2.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala
2 § Tavoitteet
3 § Valtakunnallinen suunnitelma
4 § Toimielin
5 § Toimivalta
6 § Lain voimaantulo
Lausunnon pääasiallinen sisältö ja mahdolliset muut kommentit.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat hallitusneuvos Janne Öberg ja neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@vm.fi
Jakelu:
Akava    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Digi arkeen –neuvottelukunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Forssan kaupunki    
Geologian tutkimuskeskus    
Haminan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hätäkeskuslaitos    
Iisalmen kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Imatran kaupunki    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL    
Jyväskylän kaupuni    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta SANK    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Varastokirjasto    
Varkaudenkaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhteispalvelun neuvottelukunta    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö