Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus laiva-apteekista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Ehdotus laiva-apteekista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7499/2021

Vastausaika on päättynyt: 7.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön laiva-apteekkia koskevan asetuksen muuttamisesta. Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi asetuksen liitteet 1 - 4.

Tausta

Ehdotetulla asetuksella pantaisiin täytäntöön komission direktiivi 2019/1834, joka koskee neuvoston direktiivin 92/29/ETY (ns. laivasairaanhoitodirektiivi) liitteiden II ja IV muuttamista puhtaasti teknisten mukautusten osalta. Laivasairaanhoitodirektiivin liitteet II ja IV on saatettu ajan tasalle alan uusimman teknisen ja lääketieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

Tavoitteet

Ehdotettavalla asetuksella muutettaisiin asetuksen liitteitä 1 - 4 vastaamaan päivitettyä laivasairaanhoitodirektiivin vähimmäisvaatimuksia sekä nykyisiä lääketieteellisiä hoitokäytäntöjä. Lisäksi korvattaisiin eräät markkinoilta poistuneet lääkkeet vastaavilla lääkkeillä, muutettaisiin lääkkeiden pakkauskoot vastaamaan saatavilla olevia pakkauskokoja, sekä saatettaisiin ajan tasalle lääkkeiden annostus- ja käyttöohjeet.

Ehdotetut muutokset voimassa olevaan asetukseen nähden on merkitty asetusluonnoksen liitteisiin 1 - 4.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.11.2021. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 2019/1834 voimaan viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2021.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 7.7.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Jenny Rintala, puh. 029 516 3421, s-posti: jenny.rintala(at)stm.fi.
Jakelu:
Arctia Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
FinnHEMS Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Kalatalouden keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y.    
Suomen Apteekkariliitto - Finlands Apotekareförbund ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys – Passagerarfartygsföreningen i Finland Ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry    
Suomen Varustamot Ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

arbetarskydd

työsuojelu

laiva-apteekki

fartygsapotek