Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/843/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Oikeusministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.

Tausta
Luonnos hallituksen esitykseksi perustuu keskeisiltä osiltaan hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muuttamisesta (HE 291/2014 vp),  jossa esitetyt lainmuutokset eduskunta hyväksyi (EV 363/2014 vp). Lainmuutokset jouduttiin kuitenkin valtiontalouden tilanteen heikkenemisen vuoksi kumoamaan, koska niiden edellyttämä määräraha poistettiin Julkisen talouden suunnitelmasta 2016-2019. Lainmuutosten edellyttämä rahoitus on lisätty Julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2019-2022.
 
Tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan, että rangaistusmääräyksellä tai sakkomääräyksellä ei voitaisi käsitellä rikosasiaa, jos sakotettavan aikaisemmat sakkorikokset osoittavat niiden toistuvuuden ja samankaltaisuuden perusteella ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä ja niiden rikkomisista määrätyistä seuraamuksista. Jos henkilölle on käsiteltävänä olevaa rikkomusta edeltävän vuoden aikana tehtyjen tekojen perusteella määrätty vähintään kuusi sakkorangaistusta, rikkomus käsiteltäisiin tuomioistuimessa. Näin toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyneille olisi mahdollista tuomita muuntorangaistus, jos sakkoa ei saada perityksi.

Sakon muuntosuhdetta muutettaisiin siten, että päiväsakoin määrätyissä sakoissa nykyisen kolmen päiväsakon asemesta neljää maksamatonta päiväsakkoa vastaisi yhden päivän vankeus. Muuntorangaistuksen vähimmäispituus korotettaisiin neljästä päivästä viiteen päivään ja enimmäispituus alennettaisiin 60 päivästä 40 päivään.

Esityksen tarkoituksena on edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta, lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta.

Liitteet:

VN_843_2018-OM-sakon muunto 07062018.DOCX - Luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu

Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 17.8.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi) ja 16.7.2018-17.8.2018 välisenä aikana hallitusneuvos Anne Hartoneva p. 0295 150 344 (anne.hartoneva@om.fi).
 
Jakelu:
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Kaupan liitto ry    
korkein oikeus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Professori Jussi Tapani    
Professori Matti Tolvanen    
Professori Minna Kimpimäki    
Professori Sakari Melander    
RISE Keskushallintoyksikkö    
sisäministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen yrittäjät    
Takuusäätiö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

sakon muuntorangaistus, seuraamusjärjestelmä