Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tilastolain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tilastolain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1484/03.01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tilastolakiin tietosuojalainsäädännön voimaantulon edellyttämiä muutoksia sekä terminologisia ja teknisiä korjauksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi säännökset Tilastokeskuksen ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin lisättävistä neljästä uudesta julkisesta tiedosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2020.
 
Tausta
Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Osa muutosehdotuksista pohjautuu hallituksen esitykseen eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp.). Esityksen osana oli ehdotus tilastolain muuttamisesta (lakiesitys 56). Esitys raukesi eduskunnassa keväällä 2019, mistä syystä muutokset ehdotetaan tehtäväksi tällä esityksellä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää tilastointia koskevaa lainsäädäntöä ottaen huomioon tietosuojalainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Ehdotuksella parannetaan lain sisäistä systematiikkaa ja korjataan lain terminologiaa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 30.9.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tilastolain muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >Käyttöohjeet. 
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Assi Salminen p.0295 530 192  (etunimi.sukunimi@vm.fi).
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, valtiovarainministeriö,  p.0295 530 192  (etunimi.sukunimi@vm.fi)
Neuvotteleva virkamies Minna Sneck, valtiovarainministeriö, p. 040 745 2531 (etunimi.sukunimi@stat.fi)

 
Jakelu:
Eläketurvakeskus    
Ilmatieteen laitos    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
sosiaali- ja terveysministerio    
Suomen ympäristökeskus    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministerö    
Työterveyslaitos    
Väestörekisterikeskus    
Väylävirasto    
Asiasanat

tilastolaki

EU:n tietosuoja-asetus