Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM078:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta.
Tausta
Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta (530/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Lailla muutettiin valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaan matkavakuutuskäytäntöä luopumalla yksityisten vakuutusyhtiöiden tarjoamien vakuutusten käyttämisestä ja siirtämällä vahingonkorvausvastuu valtion kannettavaksi osana Valtiokonttorin korvaustoimintaa.

Ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) säädetään korvauksista, joita maksetaan ulkomaan edustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi.

Valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulon jälkeen ulkomaanedustustoon määrättyjä virkamiehiä sekä heidän perheenjäseniään on koskenut kaksi eri korvausjärjestelmää. Osittain päällekkäiset järjestelmät aiheuttavat ajoittain epäselvyyttä kulloinkin korvausvastuussa olevasta viranomaisesta. Ulkomaanedustuston virkamiehet ja heidän mukanaan seuraavat perheenjäsenensä ovat muita valtion virkamatkalla olevia sekä ulkomaille lähetettyjä virkamiehiä ja heidän mukanaan seuraavia perheenjäseniään huonommassa asemassa siltä osin, kuin heillä ei kohdemaassa ollessaan ole käytettävissään valtion matkavahinkoturvaan kuuluvaa ympärivuorokautista tuki- ja neuvontapalvelua.

Valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain voimassaoloaikana saatujen kokemusten perusteella on ilmennyt myös eräitä muita kehittämistarpeita.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annettua lakia (530/2017). Esityksen tarkoituksena olisi tarkentaa lain soveltamisalaa ja ensisijaisuutta, jotta se kattaisi myös ulkoministeriön tietyt terveydenhuollon kustannukset. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 9 b §, jossa säädetään virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsentensä terveydenhuoltokorvauksesta, sekä 10 §:n 4 momentti, jossa säädetään virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsentensä terveydenhuoltomatkakorvauksesta.

Tavoittena on koota valtion virka- ja työmatkoilla sattuneiden vahingonkorvausten käsittely yhden lain ja yhden toimijan (Valtiokonttori) hoidettavaksi. Vakuutusten sisältöön ei esitetä merkittäviä muutoksia.

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kuulemaan hallinnonalansa virastoja ja laitoksia. Ruotsinkielinen käännös lisätty lausuntopalveluun 20.7.2020.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM078:00/2020 - Säädösvalmisteluhanke Hankeikkunassa

Liitteet:

Mava HE.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

HE matkavahingot_sv.docx - Utkast till regeringens proposition

Aikataulu
Lausuntoaika on 2.7. – 31.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita säädösvalmisteluhankkeen tunniste VM078:00/2020. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, hannu.koivurinta@vm.fi, puh. 040 734 6914
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö