Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: U 56/2016 vp

Vastausaika on päättynyt: 22.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi heinäkuussa 2018 Tokiossa allekirjoitetun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Japanin kanssa tehty strateginen kumppanuussopimus on sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus muodostaa kehyksen alakohtaisille sopimuksille ja yhteistyölle. Strateginen kumppanuussopimus kattaa kaikki olemassa olevat yhteistyön alat ja avaa mahdollisuuksia yhteistyöhön uusilla aloilla.

Sopimuksen tavoitteena on syventää EU:n ja Japanin yhteistyötä laaja-alaisesti. Kyseessä on puitesopimus eli laaja-alainen yhteistyösopimus. Sopimuksessa käsitellään keskeisiä poliittisia kysymyksiä ja useita sektorikohtaisia yhteistyöaloja varsin yleisellä tasolla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.
Tausta
Prosessi kohti kumppanuussopimusta käynnistyi vuonna 2010 järjestetyssä EU:n ja Japanin huippukokouksessa, jossa perustettiin korkean tason työryhmä, joka sai tehtäväkseen laatia etenemissuunnitelman osapuolten suhteiden kaikkien osa-alueiden kehittämiseksi. Työryhmä esitteli työnsä EU:n ja Japanin huippukokouksessa vuonna 2011, ja esityksen pohjalta päätettiin käynnistää keskusteluprosessi rinnakkaisten neuvottelujen käymiseksi laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta ja sitovasta puitesopimuksesta.
 
Rinnakkain kumppanuussopimuksen kanssa neuvotteluja käytiin EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisestä taloudellisesta kumppanuussopimuksesta (Economic Partnership Agreement, EPA), jonka kanssa strateginen kumppanuussopimus muodostaa institutionaalisen kokonaisuuden.
 
Neuvottelut kumppanuussopimuksesta saatiin päätökseen 25. huhtikuuta 2018, ja sopimus allekirjoitettiin EU:n ja Japanin huippukokouksessa Tokiossa 17. heinäkuuta 2018.
 
Tavoitteet
Sopimuksen tavoitteena on syventää EU:n ja Japanin yhteistyötä laaja-alaisesti. Sopimus kattaa poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön lisäksi yhteistyön alueellisten ja globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Sopimuksessa korostuvat kantojen koordinointi ja tietojenvaihto kansainvälisillä foorumeilla. Yhteiseen arvopohjaan (demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet) nojaavien toimintatapojen kehittäminen ja näiden arvojen edistäminen ovat sopimuksen läpileikkaava teema.

Japanin kanssa tehty sopimus vahvistaa EU:n ja Japanin välistä vuorovaikutusta ja konkreettista yhteistyötä useilla osa-alueilla. Sopimus myös vahvistaa EU:n painoarvoa Japanissa.
 
Esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen sopimukselle. Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549885327814&uri=CELEX:22018A0824(01) - EUR-Lex page for EU-Japan SPA (in English, contains the agreement in all EU languages)

Liitteet:
Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa valmistelussa olevasta hallituksen esityksestä. Pyydämme erityisesti oikeusministeriötä ottamaan lausunnossaan kantaa matkustajarekistereihin (artikla 37). Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 22.3.2019 Lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta tai sähköpostitse osoitteisiin asa-10@formin.fi ja mari.lankinen@formin.fi.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lähetystöneuvos Mari Lankinen; mari.lankinen@formin.fi
Jakelu:
LVM    
MMM    
OKM    
OM    
PLM    
SM    
STM    
TEM    
Valtioneuvosto    
VM    
YM    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

Japani

strateginen kumppanuussopimus