Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1201/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Tausta
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 165/2020 vp.) ehdotettiin tupakoinnin kieltämistä kokonaan suljetuissa vankiloissa. Avolaitoksissa tupakointi ehdotettiin kiellettäväksi sisätiloissa. Suljetuissa vankiloissa myös tupakkatuotteiden hallussapito ehdotettiin kiellettäväksi.

Hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 40/2020 vp.) perustuslakivaliokunta katsoi, ettei tupakoinnin kieltäminen vankiloiden sisätiloissa ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista. Sen sijaan tupakoinnin kieltäminen vankiloiden ulkotiloissa olisi valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista. Ulkotilat kattavaa tupakointikieltoa on perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan rajattava. Rajaus ei kuitenkaan valiokunnan mukaan saa aiheuttaa muiden altistumista tupakansavulle.
Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan myös, että vankien oikeus nikotiinikorvaushoitoon, lääkehoitoon ja muuhun tukeen on turvattava säännösperusteisesti.

Valiokunta katsoi, että esitys voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä vain, jos yllä mainitut valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Perustuslakivaliokunnan huomautusten toteuttamiseksi on päätetty antaa täydentävä hallituksen esitys.
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on estää vankien tupakoinnista tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle aiheutuvat terveyshaitat. Tupakointia koskevien rajoitusten ja tupakoinnin lopettamisen tukitoimien avulla pyritään edistämään myös tupakoivien vankien terveyttä ja tukemaan tupakoinnin lopettamista vankeusaikana.

Esityksen tavoitteena on myös, ettei tupakoinnista aiheudu haittaa vankilan toiminnoille taikka vaaraa järjestykselle ja turvallisuudelle. 

Liitteet:

0 - HE täydentävä suomi 15022021.docx - luonnos täydentäväksi hallituksen esitykseksi

0 - HE täydentävä ruotsipykälät 11022021.docx - luonnos ruotsinkielisiksi säädöksiksi

Aikataulu
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään keskiviikkona 31.3.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi).
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
JUKO ry    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Professori Sakari Melander    
Professori Veli-Pekka Viljanen    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, vankiterveydenhuollon yksikkö    
Tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja    
valtiovarainministeriö    
Vankien omaiset VAO ry    
Vankien vanhemmat ry    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Asiasanat

vankeus

vanki

tutkintavanki

tupakointi