Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (tuote-VOC -asetus)

Luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (tuote-VOC -asetus)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32431/2021

Vastausaika on päättynyt: 19.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta.
Tausta
Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus. Uusi asetus korvaisi vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (837/2005, ns. tuote-VOC –asetus). Voimassa oleva asetus ehdotetaan kumottavaksi. Tuote-VOC –asetuksen säännökset perustuvat tuote-VOC –direktiiviin 2004/42/EY.
Tavoitteet
Uusi tuote-VOC -asetus vastaisi sisällöltään pääsääntöisesti kumottavaa asetusta. Merkittävimmät muutokset kumottavaan asetukseen verrattuna liittyisivät viranomaisvalvontaa ja tietojen toimittamista viranomaisille koskevaan sääntelyyn. Kyseiset muutokset liittyvät EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 kansalliseen toimeenpanoon. Lisäksi asetuksen liitteissä 1 ja 2 huomioitaisiin tuote-VOC –direktiivin suomenkieliseen versioon tehdyt oikaisut. Asetus sisältäisi myös kumottavaan asetukseen verrattuna useita ja pääosin asiasisältöön vaikuttamattomia päivityksiä. Tavoitteena on saattaa uusi asetus voimaan alkuvuodesta 2022.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 19.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan asialle VN/32431/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Neuvotteleva virkamies Sami Rinne, sami.rinne(at)gov.fi, p. +358 295 250 361
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Museovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen Kuntaliitto ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väriteollisuusyhdistys ry