Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta: Hallituksen esitys liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista poikkeusolojen vuoksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta: Hallituksen esitys liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista poikkeusolojen vuoksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8406/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta (LVM019:00/2020).
 
Tausta

COVID-19-tartuntatautiepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja liikkumista koskevien rajoitusten vuoksi tarvitaan liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia, joilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan kuljetusten toimiminen. Esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä teknisluontoisia muutoksia tie- ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskeviin säädöksiin. Muutokset liittyvät ajokorttilakiin (lääkärintodistusten toimittaminen ajokortteja uusittaessa), ajoneuvolakiin (määräaikaiskatsastuksia koskevat säännökset), alusrekisterilakiin (jäljennös saantoasiakirjasta), lakiin eräiden alusten ja niitä palvelulevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta (alusten katsastukset, lakiin laivaväestä ja alusten turvallisuusjohtamisesta (miehistömääräykset), lakiin liikenteen palveluista (ammattipätevyydet ja joukkoliikenteen aikataulut ja luotsauslakiin (pätevyyksien jatkaminen).

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ajoneuvolain katsastussääntelyä koskevat poikkeussäännökset olisivat voimassa 31.8.2020 saakka. Ajokorttilain ja alusrekisterilain muutokset olisivat voimassa 30.9.2020 saakka. Turvatoimilakia koskeva poikkeus olisi voimassa 31.12.2020 saakka. Merenkulun pätevyyksiä koskevien pidennystarpeiden vuoksi laivaväkilain ja luotsauslain muutokset olisivat voimassa enintään 31 maaliskuuta 2021 saakka. Suurin osa liikenteen palveluista annetun lain muutoksista olisi voimassa 30.9.2020 saakka, mutta koska merenkulun pätevyyksiä koskevat muutokset on yhtenäistetty laivaväkilain ja luotsauslain muutosten kanssa, olisi laki voimassa 31.3.2021 saakka.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on COVID-19-tartuntatautiepidemian johdosta vähentää ihmisten tarvetta liikkua poikkeusolojen aikana ja siten hidastaa koronaviruksen leviämistä. Lisäksi tavoitteena on helpottaa ja kohtuullistaa kansalaisten ja yritysten toimintaa poikkeusoloissa tekemällä muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan säädöksiin. Esityksellä pyritään erityisesti turvaamaan tie-, rautatie- ja merikuljetusten toimiminen muun muassa pidentämällä pätevyyksien voimassaoloa ja joustavoittamalla katsastussääntelyä.

Muutokset ovat väliaikaisia. Tämän hetken tautitilanteen kehittymisestä esitetyn arvion mukaan tilanne voi jatkua kesän yli ja siksi määräaika on syytä säätää tarpeeksi pitkälle.
Liitteet:

HE poikkeukset 9.4- perustelut.pdf - Luonnos HE LVM poikkeukset: Perustelut

HE poikkeukset 9.4- pykälät ja rinnakkaistekstit.pdf - Luonnos HE LVM poikkeukset: Pykälät ja rinnakkaistekstit

HE poikkeukset master 9.4_ .docx - Luonnos HE LVM poikkeukset

RP temporära ändringar.pdf - RP temporära ändringar: propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 15.4.2020.

Kuulemistilaisuus skype-yhteydellä järjestetään torstaina 16.4.2020. Ilmoittautumiset pyydetään ystävällisesti toimittamaan 15.4.2020 mennessä: emma.ahonen@lvm.fi
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.   Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.   Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.   Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.   HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
rita.linna@lvm.fi. ja silja.ruokola@lvm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Alandia vakuutus    
American Bureau of Shipping    
Aurora Rail Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
Bureau Veritas    
DNV GL    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Fenniarail Oy    
Fenniarail Oy    
Helsingin kaupunki    
HSL    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Kela    
Keskuskauppakamari    
KKV    
KRAO    
KRAO    
Kuluttajaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenneopetus Ry    
Liikenneturva    
Linja-autoliitto Ry    
Linja-autoliitto Ry    
Lloyd's Register    
Luotsiliitto Ry    
Luotsiliitto Ry    
Meriliitto Ry    
Meriteollisuus ry    
Meriteollisuus ry    
Merivoimien esikunta    
Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)    
OKM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Ratarahti Oy    
Rautatiealan unioni    
RINA Services S.p.A    
Russian Maritime Register of Shipping    
Satakunnan ELY-keskus    
STM    
Suomen autokoululiitto    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Taksiliitto    
Taksiliitto    
Tampereen kaupunki    
TEM    
THL    
Traficom    
Traficom    
Turun kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VNK Hallituksen esitykset    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
YTL/Raine    
Asiasanat

Liikenne, taksi, ajokortit, ammattipätevyydet, katsastus, luotsaus