Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivityksestä

Begäran om utlåtande om Fennovoima Ab:s uppdatering till ansökan om byggnadstillstånd för kärnkraftverket Hanhikivi 1

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11961/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Fennovoima Ab lämnade den 28 april 2021 till arbets- och näringsministeriet en uppdatering till ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. I den beskriver bolaget den utveckling som skett i projektet sedan ansökan om tillstånd 2015 lämnades in. De uppdaterade och preciserade uppgifterna gäller t.ex. anläggningens planeringslösningar, skydds- och beredskapsarrangemang samt ordnandet av kärnavfallshanteringen.

Arbets- och näringsministeriet behandlar ansökan om byggnadstillstånd i enlighet med kärnenergilagen (990/1987). Beslutet om byggnadstillstånd behandlas senare i statsrådet. Beslutet förutsätter att Strålsäkerhetscentralens framtida säkerhetsuppskattning är positiv och att alla de villkor som lagen förutsätter uppfylls.
Bakgrund
Bolaget lämnade in en ansökan till statsrådet om uppförande av ett nytt kärnkraftverk den 30 juni 2015 och uppdaterade sin ansökan den 5 augusti 2015. Arbets- och näringsministeriet ordnade ett remissförfarande om ärendet 2015. Eftersom detta var flera år sedan ordnar ministeriet en ny remissbehandling.

Anläggningen placeras i Pyhäjoki i Hanhikivenniemi. Anläggningen är en tryckvattenreaktor med eleffekt på 1 200 megawatt. Den planerade tekniska drifttiden för ett kraftverk av typen AES-2006 är 60 år.
Målsättningar

Arbets- och näringsministeriet beaktar utlåtandena och åsikterna vid statsrådets beredning som gäller ansökan om byggnadstillstånd.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Allmänheten och sammanslutningar kan lämna sina yttranden om projektet till arbets- och näringsministeriet fr.o.m. den 15 juni t.o.m. den 15 september 2021.

Svarsanvisningar för mottagare

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett yttrande. Yttrandena ska i första hand lämnas in via tjänsten Utåtande.fi, och behöver inte sändas per e-post eller post.
 
Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om man behöver hjälp med att använda tjänsten kan man kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
De yttranden som lämnats in i utlåtandetjänsten är offentliga. Användningsvillkoren och registerbeskrivningen finns nere på framsidan.

Beredare
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig
tfn 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi
 
Jorma Aurela, överingenjör,
tfn 050 592 2109, jorma.aurela@tem.fi
Sändlista:
AKAVA ry    
Alavieskan kunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Greenpeace    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kalajoen kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Merijärven kunta    
Museovirasto    
Natur och Miljö r.f.    
Oulaisten kaupunki    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintavirasto    
Posiva Oy    
Pro Hanhikivi ry    
Puolustusministeriö    
Pyhäjoen kunta    
Raahen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
TVO Oyj    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
YTN    
Ålands Landskapsregering    
Ämnesord

ydinenergia

ydinvoima

kärnenergi

kärnkraftverk