Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM9/400/2018; YM019:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 1.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

RoHS-direktiivin (2011/65/EU) muutosten täytäntöönpano edellyttää kansallisen lainsäädännön muuttamista. RoHS-direktiivi on Suomessa pantu täytäntöön lailla vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013) ja sen nojalla annetulla ympäristöministeriön asetuksella vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (419/2013). RoHS-direktiiviä muutettiin vuonna 2017 siten, että soveltamisalan ulkopuolelle rajattiin uusia sähkö- ja elektroniikkalaitteita (pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet). Muutokset on pantava täytäntöön viimeistään 12 päivänä kesäkuuta 2019. Muutokset tehtäisiin lain 387/2013 2 §:ään. Samalla säädettäisiin lain 25 §:ssä tarkoitettujen kustannusten ulosottokelpoisuudesta. 


 
Tausta
Euroopan unionissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämiä vaarallisia aineita on rajoitettu vuodesta 2002 lähtien. Sääntelyä uudistettiin vuonna 2011, jolloin annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (2011/65/EU, jäljempänä RoHS-direktiivi). RoHS-direktiivissä säädetään vaarallisten aineiden käytön rajoitusten ja niitä koskevien poikkeusten ohella elinkeinoharjoittajille asetettavista vaatimuksista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta sekä toimenpiteistä tilanteissa, joissa on syytä epäillä sähkö- ja elektroniikkalaitteen olevan säädettyjen vaatimusten vastainen. Lisäksi direktiivissä säädetään muun ohella CE-merkinnästä ja vaatimustenmukaisuusolettamasta. RoHS-direktiivin oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artikla, jossa määrätään lainsäädännön lähentämisestä sisämarkkinoita koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi.
Tavoitteet

Vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain soveltamisalasta rajattaisiin ulos pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet. Muutoksella pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaan sääntelyyn tehdyt muutokset. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan valvontaviranomaisten ja Tullin perimät kustannukset vaatimustenvastaisen sähkö- ja elektroniikkalaitteen tutkimuksesta ja testauksesta sekä tätä varten suoritetusta laitteen hankinnasta tai varastoinnista olisivat suoraan ulosottokelpoisia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Liitteet:

HE_RoHS_muutos_FI.docx - Hallituksen esitys (suomeksi)

HE_RoHS_muutos_SV.docx - Regeringens proposition (på svenska)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Voitte antaa lausuntonne ehdotuksesta lausuntopyynnössä varattuun vastaustilaan. Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, p. 0295 250 225 (sähköposti etunimi.sukunimi@ym.fi)
Säädösvalmisteluavustaja Titta Nieminen, p. 0295 250 197 (sähköposti etunimi.sukunimi@ym.fi)
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat Elkomit ry    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Kaupan liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Asiasanat

vaaralliset aineet

sähkö- ja elektroniikkalaitteet

RoHS-direktiivi

farliga ämnen

elektrik och elektronisk utrustning