Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om advokater och 14 och 15 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33208/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om advokater och 14 och 15 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.
Bakgrund

Det är Finlands Advokatförbund som har tagit initiativ till en delreform av lagen om advokater.

Behovet av ändringar har lyfts fram också i justitiekanslerns beslut av den 20 november 2014 (OKV/1104/1/2013). Justitiekanslern har i sitt beslut fäst uppmärksamhet vid att det i lagen om advokater inte finns bestämmelser om rätten att överklaga examensnämndens beslut med anledning av en begäran om omprövning.
 

Målsättningar

I denna proposition föreslås det att lagen om advokater och lagen om rättegångsbiträden med tillstånd ska ändras.

I propositionen föreslås det att bestämmelser om advokatexamensnämnden ska tas in i lagen om advokater. I lagen föreslås dessutom en möjlighet att söka ändring i ett beslut av advokatföreningens styrelse genom vilket sökanden inte har beviljats befrielse från att avlägga advokatexamen.

Det föreslås att bestämmelserna om tillsynsnämndens sammansättning i lagen om advokater ändras så att tillsynsnämnden smidigare kan inrätta sektioner enligt sin arbetssituation och sina behov. Även bestämmelserna om tillsynsförfarandet föreslås bli förenklade till vissa delar. I propositionen föreslås det att tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande ska kunna avgöra ett ärende, om klagomålet är uppenbart ogrundat. Det föreslås dessutom att tillsynsnämnden ges större prövningsrätt i fråga om i vilka situationer en advokat behöver höras eller klaganden ges tillfälle att yttra sig med anledning av en advokats bemötande.

Det föreslås att preskriptionstiden för klagomål förkortas från nuvarande fem år till två år.

Dessutom föreslås det att tillsynsnämnden tillsätts för tre år i sänder.

Syftet med de föreslagna ändringarna är att göra tillsynsförfarandet effektivare och smidigare.

I lagen om rättegångsbiträden med tillstånd föreslås motsvarande ändringar som gäller lindring av tillsynsförfarandet och preskriptionstiden för klagomål.
 

Länkar:
Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §n muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och lagförslag

Tidtabell

Vi ber er vänligen sända utlåtandet via lausuntopalvelu.fi-tjänsten till justitieministeriet senast måndagen 15.8.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringsproposition. Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren önskar justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om (at)om. fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringsråd  Kirta Heine tel. 02951 50214 (kirta.heine@gov.fi)  eller planerare Elisa Musakka tel. 02951 50255 (elisa.musakka@gov.fi)
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin / Ålands förvaltningsdomstol    
Ahvenanmaan käräjäoikeus / Ålands tingsrätt    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiaustajalautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ämnesord

valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto

Advokatförbundet

Rättegångsbiträdesnämnden

luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat

Rättegångsbiträden med tillstånd

Julkiset oikeusavustajat

Offentliga rättsbiträden

Tillsynsnämnden

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta