Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25829/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain,
rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
1. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
2. rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
3. finanssivalvonnasta annettua lakia.
 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2022.
Tavoitteet
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittujen puutteiden johdosta ehdotetaan muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin.
 
Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia ja finanssivalvonnasta annettua lakia muutettaisiin kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.
 
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia ja finanssivalvonnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi myös kansallisista lainmuutostarpeista johtuen.
 
Ehdotetuilla muutoksilla pyritään selkeyttämään toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, paljastamista, selvittämistä  ja tutkintaan saattamista.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/843 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf - The FATF Recommendations

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Finland-2019.pdf - Anti-Money laundering and counter-terrorist financing measures- Finland Mutual Evaluation Report 2019

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM191:00/2020 - Linkki hankesivuille / Länk till projektsidan

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.10.2021
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota esityksen vaikutustenarviointiosioon ja erityisesti esityksen vaikutuksiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Lisäksi pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys –osioon.  Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään huomiota myös ehdotettavaan epäilyttävän liiketoimen määritelmään.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh 02955 30310
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 02955 30267
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus, arpajaishallinto    
Rahanpesun selvittelykeskus    
Rahoitusvakausvirasto    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattilittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Veikkaus Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ålands landskapsregering