Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11423/2021

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakia. Ministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnon liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta
Parhaillaan on meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellisen uudistuksen toimeenpano. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023. Uudistuksessa on tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
 
Samanaikaisesti on käynnissä palvelujen sisällöllinen uudistaminen, mitä hallitus tukee merkittävillä kehittämistyön valtionavustuksilla ja ohjauksella, jotka kohdennetaan hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen tukevat toisiaan.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain lisäksi tarvitaan myös erillinen laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevan lakiehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa jatkossakin laadukkaat, vaikuttavat ja turvalliset sosiaali- ja terveyspalvelut ottaen huomioon muuttunut toimintaympäristö ja uudet palvelumuodot. Lakiehdotukseen sisältyisi sekä palvelunjärjestäjien omavalvontaa ja valvontaa koskevat säännökset että yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia koskevat säännökset niiden toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kaikille palveluntuottajille edellytykset, joiden perusteella palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröitäisiin.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta selkeytyisi ja yhtenäistyisi verrattuna nykytilaan. Valvontaviranomaisten ohjauksella ja valvonnalla pyritään varmistamaan, että esimerkiksi itsehallinnollisilla hyvinvointialueilla on kyky varmistaa hyvinvointialueen asukkaiden perusoikeuksien toteutuminen. Tavoitteena on osaltaan turvata laadukkaan, vaikuttavan, turvallisen ja oikea-aikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertainen toteutuminen koko maassa.
Tavoitteet
Tavoitteena on yhtenäistää nykyistä sääntelyä ja vahvistaa palvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta ottaen huomioon uudistuvat palvelujen tuottamistavat. Lakiehdotuksessa myös täsmennetään palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa, mikä mahdollistaa käytettävissä olevien valvontaviranomaisten resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. Tavoitteena on, että ehdotetun lain myötä sekä yksityiset että julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröidään samaan valtakunnalliseen palveluntuottajia koskevaan rekisteriin.
 
Lausunnoissa pyydetään tuomaan esiin näkemyksiä ehdotetun säädöksen sisältöön, toimeenpanoon ja vaikutuksiin. Hallituksen esityksen perusteluja ja vaikutusten arviointia täydennetään ja tarkennetaan saadun lausuntopalautteen perusteella.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.3.2022 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot. 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi –palveluun. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joihin annettuja vastauksia on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.

Linkki suomenkieliseen versioon:
Jos vastaaja antaa avoimen lausunnon, niin kirjallisen lausunnon voi lähettää sähköisesti osoitteeseen:
kirjaamo.stm@gov.fi
 
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/11423/2021 ja STM057:00/2021
 
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Johtaja Jaska Siikavirta, STM, jaska.siikavirta@gov.fi
Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, STM, riitta-maija.jouttimaki@gov.fi
Erityisasiantuntija Anne Arvonen, STM, anne.arvonen@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto PRO    
Apteekkariliitto    
Arviointiylilääkäriverkosto    
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
DigiFinland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eksote - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farmasialiitto    
Finanssiala ry    
Hallintoylihoitajat ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
HYKS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Hyvinvointialan Liitto HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuun sote    
Kansaneläkelaitos    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus KHO    
Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
Kuluttajaliitto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kuntoutussäätiö    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymsote    
KYS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta – pj. Juha Mikkola    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkitysturvallisuusverkosto    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Mielenterveyden keskusliitto ry    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus OTKES    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OYS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KYS    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri PHHYKY    
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry Agronomiliitto ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
SKY Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalijohto - Socialledning ry    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU    
Sosnet    
Sosnet    
Soste Suomen sosiaali ja terveys ry    
STM kirjaamo    
STTK    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittoen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen Hygieniahoitajat ry    
Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry    
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Puheterapeuttiliitto ry    
Suomen Punaisen Ristin veripalvelu    
Suomen Sairaanhoitajaliitto    
Suomen Suuhygienistiliitto ry SSHL ry    
Suomen terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Säteilyturvakeskus    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
TAYS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Tehy    
Tehy    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry    
Terveysalan AMK-verkosto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
TYKS Erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta TELK    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering- Ahvenanmaan maakunnan hallitus