Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kysely näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä

Kysely näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/21/650/2019

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Tämä kysely on osoitettu tekijänoikeuslain (404/1961) 17 b §:ssä tarkoitetuille valtuutetuille yhteisöille, jotka mainitun pykälän mukaisesti tarjoavat vammaan tai lukemisesteeseen liittyviä koulutuksen, opettajankoulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin palveluita ja jotka mainitun pykälän mukaan saavat valmistaa teoksista kappaleita saavutettavassa muodossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoja valtuutettujen yhteisöjen tuottamista aineistoista, menettelytavoista aineistojen jakelussa, kokemuksista yhteistyöstä sekä havaintoja ja ehdotuksia toimintatapojen kehittämisestä.

Vammaan tai lukemisesteeseen liittyviä palveluja tarjoavat valtuutetut yhteisöt saavat valmistaa niiden hallussa tai saatavilla laillisesti olevista teoksista kappaleita saavutettavassa muodossa ja tarjota valmistamiaan teosten kappaleita lukemisesteisille tai toisille valtuutetuille yhteisöille Euroopan talousalueella. Toiminnassaan valtuutettujen yhteisöjen on varmistettava, että kappaleet valmistetaan yksinomaan direktiivissä (EU) 2017/1564 (lukemisestedirektiivi) tarkoitettujen henkilöiden käyttöön. 

Äänikirjojen valmistaminen näkövammaisille on 12.11.2018 voimaan tulleessa tekijänoikeuslain muutoksessa sallittu aiempaa laajemmin. Lukemisestedirektiivissä edellytetään, että kaikkien valtuutetun yhteisön määritelmän täyttävien yhteisöjen tulee saada valmistaa teoskappaleita näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten käyttöön.

Tekijällä on oikeus korvaukseen äänikirjojen osalta samassa laajuudessa kuin ennen lainmuutosta. Eduskunta on tekijänoikeuslain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen antamassaan vastauksessa (EV 90/2018 vp – HE 92/2018 vp) edellyttänyt, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi siten, että oikeudenhaltijoiden oikeudet kohtuullisen korvauksen saamiseen teostensa käyttämisestä varmistetaan vastaamaan paremmin teosten tosiasiallista käyttöä. Eduskunnan lausuman mukaan hallituksen tulee seurata ja arvioida tiiviisti lain vaikutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys sivistysvaliokunnalle keväällä 2021.

Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Tekij%C3%A4noikeuslaki - Tekijänoikeuslaki (404/1961)

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/teosten-saatavuutta-lukemisesteisille-helpottava-laki-voimaan - OKM:n verkkouutinen "Teosten saatavuutta lukemisesteisille helpottava laki voimaan", 8.11.2018

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6a871600-e8ae-4f26-85fa-feff2311458d - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta, 27.4.2018

Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa jakelussa mainituilta sekä muilta asiasta kiinnostuneilta tahoilta viimeistään 28.2.2020. 
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Ensisijaisesti lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi - järjestelmän kautta viimeistään 28.2.2020.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sähköisessä muodossa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteella: kirjaamo@minedu.fi (diaarinumero OKM/21/650/2019).
Valmistelijat
Asian valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualueella hallitusneuvos Anna Vuopala, puh 0295 5330331, anna.vuopala@minedu.fi ja taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueella kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, puh 0295 330 336, tapani.sainio@minedu.fi
Jakelu:
Anna Vuopala    
Anne Salomaa    
Celia    
Kehitysvammaliitto    
Kopiosto    
Mikko Hoikka    
Näkövammaisten liitto ry    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Sanasto    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen sokeat    
Valtteri Niiranen    
Asiasanat

tekijänoikeus

saavutettavuus

lukemiseste

näkövamma