Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM7/600/2017

Vastausaika on päättynyt: 27.10.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatodistuksesta. Ehdotetulla asetuksella korvattaisiin voimassa oleva rakennusten energiatehokkuudesta annettu ympäristöministeriön asetus (176/2013). Uudessa energiatodistusasetuksessa energiatodistuksen terminologiaan, laskentasääntöihin ja rakennusten ryhmittelyyn energialuokituksissa tehtäisiin muutoksia. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjeita päivitettäisiin. Lausuntoaika päättyy 27.10.2017.

Tausta
Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 86/2017 vp). Uusi energiatodistusasetus vastaisi terminologisesti energiatodistuslakiin tehtyjä muutoksia  (XX/2017). Uusi energiatodistusasetus muodostaisi myös johdonmukaisen kokonaisuuden maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §:n nojalla annettujen lähesnollaenergiarakentamiseen liittyvien asetusten kanssa.
 
Ehdotetussa energiatodistusasetuksessa on lisäksi huomioitu Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta. Tästä johtuen energiatodistusasetukseen tulee lisätä viittaus laajamittaisiin korjauksiin energiansäästösuositusten osalta. Ehdotetulla energiatodistusasetuksella on lisäksi tavoitteena osaltaan huomioida energiatodistukseen liittynyt eduskunnan antama ponsi.
Tavoitteet
Uuden energiatodistusasetuksen tavoitteena on terminologiaa ja laskentasääntöjä muuttamalla varmistaa yhdenmukainen kokonaisuus lähesnollaenergiarakentamisen säädösten kanssa. Uudistuksella kannustetaan määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen ja selkeytetään energiatodistuksen ja uudisrakentamisen energiamääräysten eri rooleja. Uudistuksella pyritään todistuksen luotettavuuden lisäämiseen ja energiatodistusten vertailtavuuden helpottumiseen.
 
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Säädösteknisistä syistä asetus on tarkoitus antaa kokonaisuudessaan uutena asetuksena.
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään perjantaina 27.10.2017
 

Vastausohjeet vastaanottajille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne "Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta”. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 

Valmistelijat

Lisätietoja asetusehdotuksesta antaa ympäristöneuvos Maarit Haakana puh. 0295 250 069 ja sähköpostiosoite maarit.haakana@ym.fi.

Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Caveron Suomi Oy    
D.O.F. tech Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Ensto Oy    
FISE Oy    
Green building Council Finland    
Helsingin Energia    
Helsingin kaupunki    
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy    
Insinööritoimisto Vesitaito Oy    
Järvenpään kaupunki    
Kaupan liitto    
Kempeleen kunta    
Kiinteistöalan koulutussäätiö    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lämmitysenergiayhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Motiva Oy    
Museovirasto    
NCC Asuminen Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeri    
Oulun kaupunki    
Pientaloteollisuusyhdistys ry    
Puolustusministeriö    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
RAKLI ry    
SATO Oyj    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-liitto SULVI ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL    
Sähköteknisen kaupan liitto    
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus SMK ry    
Talotekniikkateollisuus ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys UKTY ry    
Valtiovarainministeriö    
VTT Expert Services Oy    
YIT Rakennus Oy    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

Energia, rakentaminen, asuminen

energiatodistus

energiatehokkuus