Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen samt 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/410/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen samt 7 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

 
Bakgrund
Sjukförsäkringslagen föreslås bli ändrad så att det till lagen fogas bestämmelser om tidpunkterna för bedömning av rehabiliteringsbehovet, den återstående arbetsförmågan och möjligheterna att fortsätta i arbetet under utdragna sjukdagpenningsperioder.

Bestämmelsen om den yrkesinriktade rehabiliteringens innehåll i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner föreslås bli ändrad så att tjänsteutbudet blir mer flexibelt. Ändringen är av teknisk natur.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022.
 
Målsättningar

Syftet med propositionen är att minska de utdragna sjukdagpenningsperioderna genom att stödja återgången till arbetet och identifieringen av rehabiliteringsbehovet. Ett ytterligare syfte är att förebygga övergångar till invalidpension.

Syftet med bestämmelserna är att stödja personens möjligheter att återvända till arbetslivet samt att få behövliga stödåtgärder för arbetsförmågan och för att fortsätta i arbetet under utdragna sjukdagpenningsperioder.

Bilagor:
Tidtabell
Social- och hälsovårdsministeriet begär att utlåtanden lämnas in senast måndagen den 16 augusti 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen ange ärendenummer VN/410/2021 som referensnummer i utlåtandet.
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.

Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version per e-post på adressen kirjaamo@stm.fi  
 
 
Beredare
Ytterligare information ges av:
under tiden 17.6.-2.7. och 9.8.-16.8. specialsakkunnig Emma Thomasén, tfn. 0295 163 676, e-post: emma.thomasen@stm.fi
under tiden 5.7.-9.7. direktör Liisa Siika-aho, tfn. 0295 163 085, e-post: liisa.siika-aho@stm.fi
under tiden 12.7.-30.7. sakkunnig Kaisu Harju-Kolkka, tfn. 0295 163 24, e-post: kaisu.harju-kolkka@stm.fi
under tiden 2.8.-5.8. specialsakkunnig Seija Sukula, tfn. 0295 163 297, e-post: seija.sukula@stm.fi
 
 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Finnsafe ry    
HUS    
Hyvinvointiala ry HALI    
Hyvinvointiala ry HALI    
Invalidiliitto ry    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry    
Kuntoutusalan asiantuntijat ry    
Kuntoutusverkosto KUVE    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry    
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu