Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle aerosolilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle aerosolilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6625/2019

Vastausaika on päättynyt: 6.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi aerosolilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi aerosolilaki, jolla voimassa oleva aerosolien tuoteturvallisuussääntely siirrettäisiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetusta laista (kemikaaliturvallisuuslaki) omaan aerosolilakiin. Kemikaaliturvallisuuslakiin jäisivät aerosolien osalta niiden teollisen käsittelyn, varastoinnin ja säilytyksen turvallisuutta koskevat säännökset. Kemikaaliturvallisuuslain nojalla voimassa oleva aerosoliasetus kumottaisiin ja annettaisiin uudistetussa muodossa aerosolilain nojalla. Esitys on säädöstekninen eikä sillä muutettaisi voimassaolevia aerosolien tuoteturvallisuusvaatimuksia eikä asetettaisi uusia vaatimuksia.

EU:n markkinavalvonta- ja vaatimustenmukaisuusasetuksen (EU) 2019/1020 kansallisen täytäntöönpanon kannalta olisi tavoitteellista yhdenmukaistaa sääntelyrakenteet etenkin niiden markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotesektorien osalta, joissa ei nykyisin nimenomaisesti tukeuduta markkinavalvontalakiin. Aerosolit ovat yksi tällainen tuotesektori, jonka osalta esitykseen sisältyvä sääntelyrakenteiden yhdenmukaistaminen selkeyttäisi myös valvontaviranomaisen toimivaltaa. Työ- ja elinkeinoministeriön tuotesääntelymalliin mukauttaminen edesauttaisi myös markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa. Esityksessä ehdotetaan tämän vuoksi, että aerosoleja koskeva sääntely lisätään markkinavalvontalain soveltamisalaan.
Tausta
Aerosoleja koskevat säännökset sisältyvät kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) ja sen nojalla voimaan jätettyyn aerosoliasetukseen (1433/93). Asetuksella on saatettu voimaan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 75/324/ETY (jäljempänä aerosolidirektiivi) ja sen aerosolien merkintöjä, sisällön määrää, testausta ja teknisiä vaatimuksia koskevat muutokset 94/1/EY, 2008/47/EY ja 2013/10/EU.

Alun perin aerosoliasetus annettiin jo kumottujen räjähdysvaarallisista aineista annetun lain (263/53) ja paineastialain (98/73) nojalla. Ensin mainittu laki kumottiin kemikaaliturvallisuuslailla mutta aerosoliasetus jätettiin kemikaaliturvallisuuslain nimenomaisen säännöksen nojalla voimaan. Kemikaaliturvallisuuslaki sisältää aerosolien tuotevaatimuksia koskevat perussäännökset.

Kun paineastialaki korvattiin painelaitelailla (869/1999), aerosoliasetus jätettiin sen nojalla edelleen voimaan. Sen sijaan uudesta vuoden 2017 alusta voimaan tulleesta painelaitelaista (1144/2016) viittaus aerosoliasetuksen voimassaoloon jäi pois. Aerosoliasetus on näin ollen voimassa kemikaaliturvallisuuslain nojalla muttei sen sijaan enää painelaitelain nojalla. Aerosoli voi kuitenkin tuoteominaisuuksiensa puolesta olla myös sellainen painelaite, joka ei sisällä kemikaaliturvallisuuslaissa tarkoitettua vaarallista kemikaalia. Ponneaineena voi olla paineilma ja vaikuttavana aineena myrkytön ja palamaton kemikaali.

Aerosoleja koskevat tuotevaatimussäännökset perustuvat vanhaan vuodelta 1975 peräisin olevaan aerosolidirektiiviin, jota ei ole mukautettu NLF –asetukseen ja -päätökseen. Aerosoleja ei mainita markkinavalvontalain soveltamisalassa. Painelaitelaki kuitenkin kuuluu markkinavalvontalain soveltamisalaan ja painelaitteena myös aerosolien voidaan katsoa kuuluvan lain soveltamisalaan. Markkinavalvontalain soveltumista aerosolien markkinavalvontaan ja ulkorajavalvontaan ei voida kuitenkaan pitää valvovan viranomaisen toimivallan kannalta riittävän selkeänä.
Tavoitteet
Aerosoleja koskevien tuotevaatimusten säätäminen aerosolilaissa ja sen nojalla annettavassa asetuksessa selkiyttäisi valvontaviranomaisena toimivan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimivaltaa.

Kemikaaliturvallisuuslakiin sisältyvien aerosoleja koskevien tuoteturvallisuussäännösten kumoaminen edistäisi tavoitetta säätää kemikaaliturvallisuuslaissa ainoastaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden olosuhdevalvonnasta, joka muodostuisi tuotteen käytönaikaisesta turvallisuudesta ja sen valvonnasta. Kemikaaliturvallisuuslakiin jäisivät aerosolien osalta näin ollen edelleen niiden teollisen käsittelyn, varastoinnin ja säilytyksen turvallisuutta koskevat säännökset.

Ehdotetussa aerosoliasetuksessa säädettäisiin tarkemmat tekniset tuoteturvallisuusvaatimukset. Teknisten yksityiskohtien osalta asetuksessa viitattaisiin aerosolidirektiivin liitteessä säädettyihin rakenne-, testaus, merkintä- ja täyttövaatimuksiin. Aerosolisäädökset mukautettaisiin tältä osin työ- ja elinkeinoministeriön tuotesääntelymalliin. Viittausmenettely koetaan liitteitä toimivammaksi tavaksi saattaa yksityiskohtaiset, puhtaasti tekniset säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Työ- ja elinkeinoministeriön tuotesääntelymalliin mukauttaminen edesauttaisi myös markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa.

Aerosolien markkinoille saattamisesta vastuussa olevaan tahoon kohdistuvat velvoittavat säännökset ehdotetaan nostettavaksi aerosoliasetuksen liitetasolta lakitasolle. Myös aerosolien lopputarkastusmenetelmien hyväksyntöihin liittyvä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimivaltasäännös ehdotetaan siirrettäväksi asetuksen liitteestä lakiin.  Säädöstason nostamisella toteutettaisiin näiltä osin perustuslain edellyttämä säädöstaso.
Liitteet:

Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö

HE-luonnos.FI.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Begäran om utlåtande.pdf -

HE-luonnos.SV.pdf - Huvudsakligt innehåll och paragrafer

HE-luonnos.SV.pdf - Utkast till regeringens proposition

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 6.8.2020.

Ruotsinkielinen lausuntopyyntö toimitetaan mahdollisimman pian.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
  
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Sirpa Sillstén, puh. 029 504 7094, sirpa.sillsten@tem.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus - Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pelastusalan kumppanuusverkosto    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
SAK ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Aerosoliyhdistys ry    
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknokemian Yhdistys ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö