Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Utkast till Finlands digitala kompass

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25733/2021

Vastausaika on päättynyt: 13.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
För att nå framgång i digitaliseringens och dataekonomins brytningstid och styra den nationella digitaliseringsutvecklingen håller man på att utarbeta en nationell strategisk färdplan för Finland fram till 2030 – en digital kompass. Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030.
 
Finlands digitala kompass grundar sig på EU:s digitala kompass som presenterades 2021 och på programförslaget som gäller den. I förslaget fastställs kraven på nationella färdplaner. Beslutet om programmet väntas hösten 2022. Finlands digitala kompass innehåller nationella mål som stöder uppnåendet av målen i EU:s digitala kompass. I den digitala kompassen har man dessutom samlat nationella mål och teman som kompletterar EU-kompassen och som är nödvändiga för att påskynda digitaliseringsutvecklingen i Finland och som Finland vill vara känt för.
 
Finlands digitala kompass består i enlighet med EU:s digitala kompass av fyra delområden: kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitala offentliga tjänster. Delområdena i Finlands nationella digitala kompass förenar visionen för den digitala kompassen med målbilden för utvecklingen av digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030. Under delområdena har man samlat Finlands prioriterade mål för att uppnå visionen.
 
Den digitala kompassen som skickats på remiss är en utkast och för att utveckla den och stödja den fortsatta beredningen ombeds intressentgrupperna avge utlåtanden. Beredningen av kompassen fortsätter utifrån utlåtanderesponsen och genom att granska den mot EU:s slutliga digitala kompass. Finlands slutliga digitala kompass utarbetas under hösten 2022 och skickas ännu en gång på remiss.
Bakgrund
För att leda och styra digitaliseringsutvecklingens helhet tillsatte statsrådet i september 2021 en ministerarbetsgrupp för digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. I mars 2022 utökades ministerarbetsgruppens uppgifter också att omfatta cybersäkerhet. Ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för utarbetandet av Finlands digitala kompass.
 
Som stöd för ministergruppen för digitalisering grundades hösten 2021 en permanent digitaliseringsbyrå som samordnar samarbetet mellan alla ministerier. Beredningen av Finlands digitala kompass har gjorts på digitaliseringsbyrån under ledning av en ministergruppen.
 
För att utarbeta Finlands nationella digitala kompass ordnades i januari–februari 2022 möten för intressentgrupper för kompassens varje delområde.
Målsättningar
Målet med den digitala kompassen är att skapa en nationell helhetsbild och en enhetlig lägesbild av digitaliseringsutvecklingen i Finland. Där har man ställt upp mål och de närmaste årens åtgärder på vägen fram till 2030. Syftet med utarbetandet av den digitala kompassen är även att stärka den gemensamma förståelsen för digitaliseringens och dataekonomins fördelar, begrepp och inriktning nationellt samt som en del av EU.
 
Den digitala kompassen grundar sig på ambitiösa mål, eftersom vi vill förbli bland de avancerade digitala länderna och vara vägvisare särskilt inom de delområden av digitalisering och dataekonomi som är viktiga för Finland. Den digitala kompassen fokuserar också på vårt påverkansarbete inom EU och internationellt.
 
Målet med den digitala kompassen är att vara ett verktyg i ledningen av digitaliseringsutvecklingen över samhällets olika sektorer. Den stöder prioriteringen av statsförvaltningens åtgärder, fördelningen av resurser och bedömningen av de samhälleliga effekterna samt bedömningen av Finlands ställning i förhållande till den internationella utvecklingen.
Även om åtgärderna inriktas särskilt på statsförvaltningen är målet med den digitala kompassen att engagera intressentgrupperna i stor utsträckning i arbetet för att uppnå den gemensamma visionen och målen.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118 - Meddelande: EU:s digitala kompass 2030.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0574&from=EN - Förslag till inrättade av 2030-policyprogrammet ”En färdväg för det digitala decenniet”.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles#Declaration - En europeisk förklaring om digitala rättigheter och principer för det digitala decenniet.

https://vm.fi/digitalisaation-datatalouden-ja-julkisen-hallinnon-kehittamisen-ministerityoryhma - Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen.

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM066:00/2021 - Statsrådets projektfönster: Samarbetsgruppen inom ansvarsområdet för digitalisering och dataekonomi (Digitaliseringsbyrån) (på finska).

Bilagor:

Luonnos_Suomen digitaalinen kompassi.pdf - Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi (fi).

Utkast till Finlands digitala kompass.pdf - Utkast till Finlands digitala kompass

Tidtabell
Vi ber att utlåtandet lämnas via Utlåtandetjänsten senast den 13 maj 2022.

Man strävar efter att publicera en svenskspråkig översättning av utkastet till den digitala kompassen senast den 14 april 2022. Remisstiden för det svenskspråkiga utkastet går ut den 26 maj 2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er avge utlåtandena genom att besvara begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. Även instanser som inte nämns separat i sändlistan kan avge utlåtande. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att avge utlåtande ska respondenten registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av digitoimisto@gov.fi samt
 
Aino Sipari, kommunikationsministeriet,
tfn +358 295 342 011, fornamn.efternamn@gov.fi,
 
Merita Erkkilä, kommunikationsministeriet,
tfn +358 295 34 2136, fornamn.efternamn@gov.fi,
 
Tiina Hanhike, arbets- och näringsministeriet,
tfn +358 295 049 064, fornamn.efternamn@gov.fi,
 
Anita Juho, finansministeriet,
tfn +358 295 530 747, fornamn.efternamn@gov.fi,

Jonna Korhonen, undervisnings- och kulturministeriet,
tfn +358 295 330 008, fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
1001 Lakes    
6G Flagship    
6G Flagship    
AALTO    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Accenture    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Akava ry    
Akava ry    
Aktia    
Aktia Pankki Oyj    
Aktion Österbotten    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Allied ICT Finland    
Amazon Web Services    
Ambientia Oy    
Ambientia Oy    
Amke ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Apple    
Apple    
Apple    
ARA    
Arcada    
Arene ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
ASML    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Atea Finland Oy    
Auran kunta    
Avaamo konsultointi    
Avarasti Oy    
Avoimen yliopiston foorumi    
Bird & Bird Asianajotoimisto Oy    
Bird & Bird Asianajotoimisto Oy    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Business Tampere    
Business Tampere    
Business Tampere    
BusinessOulu    
Centria tutkimus ja kehitys    
CGI    
CGI    
CGI    
Chamber    
Cinia Oy    
Cinia Oy    
Cisco    
Cisco    
Cisco    
COSS ry    
CSC    
CSC    
CSC    
Danfoss/ Vacon Oy    
Danske Bank    
Demos Helsinki    
Demos Helsinki    
Digi- ja viestintävirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland Oy    
Digikilta    
DigiOne hanke / Vantaan kaupunki    
Digiosallisuus Suomessa -hanke    
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus    
Digital Forum Finland ry    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DIX    
DNA    
DNA    
DraftedIn Oy    
DVV    
DVV    
DVV    
DVV    
DXC Technologies    
EdTech Finland    
Edulyzer Oy    
EK    
EK    
EK    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus    
Energiateollisuus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Esko Systems Oy    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan Opisto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Etelä-pohjanmaanliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etla    
Etla    
Etu    
Etu ry    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroclear Finland    
Euroclear Finland    
Evijärven kunta    
Ficom    
FiCom ry    
FiCom ry    
FiCom ry    
Fimea    
FIMEA    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finnet-liitto ry    
Fintraffic    
FISC    
FMI    
Forssan kaupunki    
Fujitsu Finland Oy    
Fujitsu Finland Oy    
Fujitsu Finland Oy    
Gaia Consulting Oy    
Gemilo Oy    
GeoForum Finland ry    
Gofore Oyj    
Gofore Oyj    
Google    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haidion    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hannes Snellman    
Hannes Snellman    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
HDL/VAMOS    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
HELSINKI    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huawei Suomi    
Huawei Suomi    
Huittisten kaupunki    
Humak    
Humak/ Osaamiskeskus Kentauri    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Härkätien Puhelin Oy    
IAB Finland    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Infra Ry    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
IT -kouluttajat ry    
ITS Finland    
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
JNT    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun liitto    
Kajaanin AMK Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kela    
Kela    
Kela    
Kela    
Kemianteollisuus    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Karjalan Jetina ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen liitto    
Keuruun kaupunki    
KHSHP    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kiinteistövälitysala    
Kiipulasäätiö    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
KKV    
Knowit Solutions Oy    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kreab oy    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KSSHP    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntien Tiera Oy    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kymsote    
Kymsote    
Kymsote    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Leader Karhuseutu    
Leader Ykkösakseli    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Lexia    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Linja-autoliitto    
Liperin kunta    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Lounaistieto    
Lounea Palvelut Oy    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Luke    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Lumijoen kunta    
Lumoin    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
LVM    
LVM    
LVM    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Malax kommun - Maalahden kunta    
MaRa ry    
Marttaliitto, Digi arkeen -neuvottelukunta    
Marttilan kirjasto    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Mediametrics    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia    
Metropolia    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsäteho Oy    
Metsäteollisuus ry    
Microsoft    
Microsoft    
Microsoft    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
MMM    
Moniheli ry    
Moniheli ry    
Motiva Oy    
MPY Telecom Oyj    
MTK    
MTK    
MTK    
MTK    
MTV    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Music Finland    
Muuramen kunta    
Mydata    
MyData    
MyData Global    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nek Saimaa Oy    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nordea    
Nordea    
Nordea    
Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS)    
North Patrol Oy    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkävammaisten kirjasto Celia    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
OAMK    
OAMK    
Ohjelmisto- ja e-business ry / Mimmit koodaa    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeusrekisterikeskus    
OKM    
OM    
Oma säästöpankki    
Omnia    
Omnia    
OP Ryhmä    
OP Ryhmä    
OP Ryhmä    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
OPH    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Osaango Oy    
Osaango Oy    
Osaka    
Oulaisten kaupunki    
OULU    
Oulujärvi Leader    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunginkirjasto    
Oulun kaupunginkirjasto    
Oulun kaupunginkirjasto    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paikallisvoima ry    
Paimion kaupunki    
Palo Alto networks    
Paltamon kunta    
Palvelualojen työnantajat Palta    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Paraisten kaupunki    
Paremmin Yhdessä ry    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patria    
Patria    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin kky.    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto.fi    
Pirkkalan kunta    
PLM    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisi    
Poliisi    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
POP Pankkikeskus    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Posti Group Oyj    
Posti Group Oyj    
PPSHP    
PRH    
PRH    
PRH    
PRH    
Profinder    
Prog-It Oy    
PSHP    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskunta yhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
RAKENNUSTEOLLISUUDEN KOULUTUSKESKUS RATEKO    
Rakennustietosäätiö RTS    
rakli ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Raseko    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
REDU    
Reisjärven kunta    
Rieska Leader    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Rud Pedersen Public Affairs    
Rud Pedersen Public Affairs    
Ruokavirasto    
Ruokavirasto    
Ruokavirasto    
RUOKAVIRASTO    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
SAK    
SAK    
SAK    
Salesforce    
Salesforce    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
SEB Finland    
SEB Finland    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Seutuverkot    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siili    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sitra    
Sitra    
Sitra    
Siunsote    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sivistä    
SM    
Sodankylän kunta    
Sofigate Oy    
Sofigate Oy    
Sofigate Oy    
Soinin kunta    
SOK    
Solita Oy    
Solita Oy    
Solita Oy    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosteri    
Sotkamon kunta    
S-Pankki Oyj    
STAT    
STM    
STTK    
STTK ry    
STTK ry    
STTK ry    
STUK    
Sulkavan kunta    
Suomen akatemia    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Syl    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taival    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
TAMK    
TAMK    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ev.lut. seurakunnat    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
TEK    
Tekir    
Teknologiantutkimuskeskus VTT    
teknologiateollisuus    
teknologiateollisuus    
teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
TEM    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Teuvan kunta    
THL    
THL    
THL    
THL    
TIEKE    
TIEKE    
TIEKE    
TietoEVRY    
TietoEVRY    
TietoEVRY    
Tieyhdistys    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Toivon Tila / AgriHubi    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
TRAFICOM    
TSV    
Tukes    
Tukes    
TUKES    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
TULLI    
TUNI    
Tuntematon yritys    
Tuntematon yritys    
Tuntematon yritys    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Tutkija    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
TYKS    
TYKS    
TYKS    
Tyrnävän kunta    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
Uef    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulvilan kaupunki    
UM    
Unifi ry    
Unikie Oy    
UNIVAASA    
University of Oulu    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Vacon Oy    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtiokonttori    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtori    
Valtori    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vastuu Group    
Vediafi Oy    
Vediafi Oy    
Vehmaan kunta    
VERO    
Verohallinto    
Verohallinto    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
ViisiVirkaa Oy    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Visma Solutions Oy    
VM    
VNK    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
Wärtsilä Oyj    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
XAMK    
Yle    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylivieskan kaupunki/Fiksu Ylivieska -hanke    
Ylä-Savon SOTE    
Ylöjärven kaupunki    
YM    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

digitalisaatio

tietopolitiikka

datatalous