Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12741/2022

Vastausaika on päättynyt: 24.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia väliaikaisesti. Eräät covid-19-epidemian leviämisen ehkäisemiseksi säädetyt ja tartuntatautilaissa 30.6.2022 saakka voimassaolleet pykälät otettaisiin uudelleen tartuntatautilakiin loppuvuoden 2022 epidemiatilanteen heikkenemisen varalta.

I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras temporärt. Det föreslås att vissa bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar som utfärdats för att förhindra spridning av covid-19-epidemin och som gällt till den 30 juni 2022 tas in i lagen på nytt för den händelse att epidemiläget försämras mot slutet av 2022. 
 
Tausta
Covid-19-epidemiaa on Suomessa hallittu lainsäädännöllisesti monilla eri tavoilla. Rajoitustoimenpiteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintakykyä turvaavat valtuudet ovat perustuneet valmiuslakiin ja perustuslain 23 §:n nojalla annettuun väliaikaiseen lainsäädäntöön (poikkeusololainsäädäntö), uuteen tavalliseen lainsäädäntöön sekä jo voimassa olleen lainsäädännön soveltamiseen.

I Finland har man tillgripit flera olika lagstiftningsbaserade medel för att hantera covid-19-epidemin. Restriktioner har införts och befogenheter avsedda att trygga social- och hälsovårdssystemets kapacitet har utövats baserat på beredskapslagen, temporär lagstiftning utfärdad med stöd av grundlagens 23 § (lagstiftning för undantagsförhållanden), ny vanlig lagstiftning och tillämpning av redan gällande lagstiftning.
Tavoitteet
Tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky tilanteessa, jossa erityisesti vakavien tartuntatautitapausten määrät kasvaisivat ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuormittuisivat ihmisten hengen ja terveyden vaarantavalla tavalla.

Målet är att trygga social- och hälsovårdssystemets bärkraft i en situation där i synnerhet antalet allvarliga fall av smittsamma sjukdomar ökar och social- och hälsovårdstjänsterna belastas på ett sätt som äventyrar människors liv och hälsa
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 1.6. - 24.7.2022.
Lausunnot ovat julkisia.
Lausuntoajan jälkeen tulleita lausuntoja ei oteta huomioon valmistelussa.
Jakelu:
Ahvenanmaakunnan hallitus    
Etelä-Karjalan shp    
Etelä-Pohjanmaan shp    
Etelä-Savon shp    
Etelä-Suomen avi    
Fimea    
Finavia    
Finland festivals    
Finnair    
Helsingin ja Uudenmaan shp    
HKL    
HSL    
Itä-Savon shp    
Itä-Suomen avi    
Kainuun shp    
Kanta-Hämeen shp    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan shp    
Keski-Suomen shp    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson shp    
Lapin avi    
Lapin shp    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen avi    
Länsi- ja sisäsuomen avi    
Länsi-Pohjan shp    
MaRa    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
PAM    
Pirkanmaan shp    
Pohjois Suomen avi    
Pohjois-Karjalan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen shp    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan shp    
Sisäministeriö    
Suomen filmikamari    
Suomen muusikkojen liitto    
Suomen nuorisoseurat    
Suomen nuorisosirkusliitto    
Suomen näyttelijäliitto    
Suomen näyttelijäliitto    
Suomen olympiakomitea    
Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto    
Suomen yrittäjät    
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö    
Tapahtumateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Tulli    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan shp    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen shp    
Åland shv