Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17166/2022

Vastausaika on päättynyt: 3.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne asetusluonnoksesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta perustelumuistioksi. Ruotsinkielinen luonnos lisätään Lausuntopalveluun viikolla 24.
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti lainsäädäntöhankkeen ajokorttilain muuttamiseksi keväällä 2021. Hankkeessa ajokorttilainsäädäntöä päivitetään ajokorttilain seurantatutkimuksesta tähän mennessä saatujen tietojen pohjalta.
 
Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.5.2022 (HE 70/2022 vp). Valtioneuvoston asetusta ajokorteista (423/2011) esitetään muutettavaksi osin ajokorttilakiin ehdotettujen muutosten johdosta. Asetukseen esitetään samalla joitakin täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.
 
Tavoitteet
Esitetyillä muutoksilla päivitettäisiin asetuksen säännökset lakiehdotuksen mukaisiksi. Lisäksi asetusta selkeytettäisiin teknisluonteisilla korjauksilla.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM017:00/2021 - Hallituksen esitys ajokorttilain muuttamisesta (Valtioneuvoston hankkeet -sivusto). Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta liittyy hallituksen esitykseen ajokorttilain muuttamisesta

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM025:00/2022 - Lausunnoilla olevan valtioneuvoston asetuksen oma hankeikkuna (Valtioneuvoston hankkeet -sivusto)

Liitteet:

Asetusluonnos.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Perustelumuistioluonnos.pdf - Luonnos perustelumuistioksi

Utkast till statsrådets förordning.pdf -

Begäran om utlåtande.pdf -

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 3.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytön tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
 
Erityisasiantuntija Saara Louko, p. 0295 342048, etunimi.sukunimi@gov.fi
Ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342204, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ajovarma    
Antin Autokoulu Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Datadrivers Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Gradia    
HAMK    
Humaani Oy    
Hämeen ammatti-instituutti HAMI    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneopetus ry    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry    
Mannerheimin lasetensuojeluliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mieli Suomen Mielenterveys ry    
Nuorten Akatemia    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustutkintakeskus    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Perussuomalaisten Nuoriso ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN)    
Poliisihallitus    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
Psykologiliitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry    
Suomen Ajokonsultointi Oy    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki ry    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Keskustanuoret ry    
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry KD    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen liikennelääketieteen yhdistys    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Suomen partiolaiset    
Suomen vanhempainliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Svensk Ungdom rf    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tyksin ajopoli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vasemmistonuoret ry    
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry    
Ympäristöministeriö