Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27380/2020

Vastausaika on päättynyt: 2.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kommunikationsministeriet har berett en proposition om att fortsättningsvis halvera farledsavgiften 2022 –2023 (1.1.2022 –31.12 .2023). Syftet med åtgärden är att främja Finlands konkurrenskraft och återhämtningen av näringslivet under osäkra förhållanden och de ekonomiska utmaningar som Covid-19-epidemin åren 2020 och 2021 medfört. Utan åtgärden kommer farledsavgiften att tas ut fr.o.m. 1.1.2022 enligt den prislista som gällde före halveringen.
Bakgrund
Den temporära halveringen av farledsavgiften har varit i kraft sedan 2015. Giltighetstiden för den temporära halveringen har förlängts tre gånger. Den gällande lagen upphör att gälla 31.12.2021. Ursprungligen kompenserade halveringen av farledsavgiften och förlängningen av den konsekvenserna av EU: s svavelreglering för transportkostnaderna inom utrikeshandeln och stödde Finlands konkurrenskraft också mer allmänt. I början av 2020 utjämnade IMO:s globala svavelregler verksamhetsförhållande inom sjöfarten. Halveringen av farledsavgiften fortsatte 2021 för att stödja Finlands sjötransporters funktion och Finlands konkurrenskraft under de ekonomiska utmaningar som Covid-19-epidemin medfört. Den proposition som nu föreslås om en temporär förlängning av halveringen med två år är en fortsättning på 2021 års åtgärd. Den ekonomiska nytta som rederierna och utrikeshandelns industrier får genom den halverade farledsavgiften är cirka 35 –40 miljoner euro både 2022 och 2023 jämfört med att farledsavgiften tas ut till fullt belopp enligt produktionskostnaderna för de tjänster som erbjuds handelssjöfarten. Å andra sidan medför det ett lika stort behov för staten att med budgetmedel finansiera kostnaderna för farledshållningen, sjötrafikledningen, isbrytningen och sjömätningen inom handelssjöfarten vid kusten.
Målsättningar
Lagen om temporär ändring av lagen om farledsavgift ändras så att den temporära halveringen av farledsavgiften fortsätter ännu 2022 –2023.
Länkar:
Bilagor:

Luonnos HE väylämaksulain muuttaminen 2022-2023.pdf - HE luonnos väylämaksulain muuttaminen

Utkast RP ändring av farledsavgift 2022-2023.pdf - Utkast till RP om ändring av farledsavgift

Tidtabell
Utlåtandena begärs senast fredagen 2.7.2021 till utlåtandetjänsten.
Svarsanvisningar för mottagare
Remissyttrandena kan lämnas genom att svara på begäran om utlåtande som offentliggjorts i utlåtande.fi.
 
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att avge ett yttrande
ska svaranden man sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om
användning finns på utlåtande.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Tjänstens
stöd för ibruktagandet kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om ni inte kan ge ert utlåtande i lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet också lämnas in
per e-post till adressen kirjaamo@lvm.fi. I följebrevet ska följande nämnas:
ärendenummer VN/27380/2020.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Information ger:
24.5.-18.6.2021 och 28.6.–2.7.2021 specialsakkunnig Juha Tervonen tel. 0295 34 2070
21.–24.6.2021 ledande sakkunnig Niko-Matti Ronikonmäki tel. 0295 34 2129
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Satamaoperaattorit    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Ämnesord

väylämaksu

farledsavgift