Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Pyyntö asettaa valtion hallinnonalojen tavoitteet merialuesuunnitelmille

Pyyntö asettaa valtion hallinnonalojen tavoitteet merialuesuunnitelmille

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/433/2018

Vastausaika on päättynyt: 4.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Tausta

Suomen merialuesuunnitelmat laaditaan rannikon maakuntaliittojen toimesta yhteistyössä ympäristöministeriön sekä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelmaluonnosten on tarkoitus valmistua vuoden 2020 keväällä ja itse suunnitelmien vuoden 2020 loppuun mennessä. Työ on edennyt tavoitteiden asettamisvaiheeseen. Valtion tahoja pyydetään esittämään oman hallinnonalansa valtakunnallisia ja alueellisia näkemyksiä ja tavoitteita merialuesuunnitelmille. Erityisesti aluetarpeita koskevat tavoitteet, jotka edellyttävät yhteensovittamista muiden toimialojen kanssa, on toivottavaa tuoda esiin.

 

Merialuesuunnitelma on yleispiirteinen alueellinen suunnitelma, jossa sovitetaan yhteen meren eri käyttötarpeita. Käsiteltäviä toimialoja ovat muun muassa meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, energia, ympäristön ja luonnonsuojelu ja kulttuuriperintö. Suunnitelma-alueita on kolme, ja ne kattavat Suomen alue- ja talousvedet. Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa. Suunnitelmat sovitetaan yhteen toistensa sekä mahdollisuuksien mukaan myös naapurimaiden suunnitelmien kanssa. Ympäristöministeriö huolehtii yhteistyöstä naapurimaiden kanssa suunnitelmien yhteensovittamiseksi.
 

Merialuesuunnitelmien valmistelusta huolehtii koordinaatioryhmä, johon kuuluvat rannikon maakuntien liittojen merialuesuunnittelusta vastaavat suunnittelujohtajat ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tehdään internetissä toimivassa kaikille avoimessa merialuesuunnittelun yhteistyöverkostossa sekä valtakunnallisissa ja suunnittelualuekohtaisissa sidosryhmätilaisuuksissa (www.merialuesuunnittelu.fi) .

Tavoitteet

Valtion tahoja pyydetään esittämään oman hallinnonalansa valtakunnallisia ja alueellisia näkemyksiä ja tavoitteita merialuesuunnitelmille. Erityisesti aluetarpeita koskevat tavoitteet, jotka edellyttävät yhteensovittamista muiden toimialojen kanssa, on toivottavaa tuoda esiin.

Tavoitemäärittelyn tueksi merialuesuunnittelun koordinaatio käynnistää niin sanotun Vuorovaikutusfoorumit -hankkeen, jossa luodaan Suomen merialueen kestävän käytön visio 2050 ja tiekartta 2030 sekä merialuesuunnitelmien tavoitteet 2030 yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutusfoorumit jatkavat sidosryhmätyön tuloksena laadittujen Suomen merialueen tulevaisuuden skenaarioiden pohjalta (
http://www.meriskenaariot.info/).

 

Vuorovaikutusfoorumeiden käynnistystilaisuus ”Visiotyöpaja” järjestetään Helsingissä 1.10.2019 kello 9.30-16. Tervetuloa osallistumaan tavoitekeskusteluun myös Vuorovaikutusfoorumissa! Tilaisuuteen voi ilmoittautua oheisen linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/ilmoittautuminen_merialuesuunnittelun_valtakunnalliseen_merialueiden_kestavan_kayton_visiotyopajaan_2684.

Linkit

http://www.merialuesuunnittelu.fi - Tietoa merialuesuunnittelusta

http://www.meriskenaariot.info - Tietoa Suomen merialueen tulevaisuusskenaarioista

https://www.lyyti.fi/reg/ilmoittautuminen_merialuesuunnittelun_valtakunnalliseen_merialueiden_kestavan_kayton_visiotyopajaan_2684 - Vuorovaikutusfoorumeiden käynnistystilaisuus ”Visiotyöpaja” järjestetään Helsingissä 1.10.2019 kello 9.30-16. Tervetuloa osallistumaan tavoitekeskusteluun myös Vuorovaikutusfoorumissa!

Liitteet:
Aikataulu

Ympäristöministeriö pyytää valtioneuvostoa sekä keskeisimpiä virastoja ja tutkimuslaitoksia esittämään hallinnonalanne yleiset tavoitteet merialuesuunnitelmille. Määräaika on 4.10.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille
Jakelussa mainittuja pyydetään toimittamaan lausuntopalvelussa ympäristöministeriölle näkemyksensä ja tavoitteensa toimialansa huomioon ottamisesta merialuesuunnitelmia laadittaessa.
Valmistelijat
Tiina Tihlman, tiina.tihlman@ym.fi, +358 50 3041548
Jakelu:
Geologian tutkimuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ympäristökeskus    
Trafi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

merialuesuunnittelu, merialuesuunnitelma